กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ข้อที่ 1-21

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 เครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ มี 2 ประเภท คือ เครื่องแบบนักเรียนพยาบาลศาสตร์ และเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
ข้อ 3 เครื่องแบบนักเรียนพยาบาลศาสตร์มี 9 ชนิด คือ เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ เครื่องแบบปกติขาวคอพับ เครื่องแบบลำลอง เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบกันหนาว เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งใช้ในงานพิธี เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลปกติ และ เครื่องแบบปฏิบัติงานอนามัย
(1) เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว และให้ใช้เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว และผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สองประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(2) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สองประกอบด้วย
(ค) เข็มขัดสีดำ
(ง) กระโปรงสีขาว หรือกางเกงขายาวสีขาว
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(3) เครื่องแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สองประกอบด้วย
(ค) เข็มขัดสีดำ
(ง) กระโปรงสีน้ำเงินดำ หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(4) เครื่องแบบลำลอง ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อคอพับสีขาว แขนสั้น
(ค) เข็มขัดสีดำ
(ง) กระโปรงสีน้ำเงินดำ หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(5) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดแขนยาวสีกากีแกมเขียว และให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย
(ค) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว
(ง) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ
(6) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงิน และให้ใช้เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว และผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สองประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(7) เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งใช้ในงานพิธีประกอบด้วย
(ก) หมวกพยาบาลสีขาว
(ข) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาว แขนยาว
(ค) ถุงเท้ายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(8) เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพยาบาลสีขาว
(ข) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้น
(ค) ถุงเท้าสั้นสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบหรือหนังพื้นยาง สีขาว
(9) เครื่องแบบปฏิบัติงานอนามัย ประกอบด้วย
(ก) เสื้อคอเปิดสีฟ้าและกางเกงขายาวสีฟ้า หรือเสื้อกระโปรงติดกันสีฟ้า
(ข) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
ข้อ 4 เครื่องแบบนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้นมี 7 ชนิด คือ เครื่องแบบปกติขาวคอพับ เครื่องแบบปกติคอพับ เครื่องแบบลำลอง เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งใช้ในงานพิธี เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลปกติ และเครื่องแบบปฏิบัติงานอนามัย
(1) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดแรกประกอบด้วย
(ค) เข็มขัดสีดำ
(ง) กระโปรงสีขาวหรือกางเกงขายาวสีขาว
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(2) เครื่องแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดแรกประกอบด้วย
(ค) เข็มขัดสีดำ
(ง) กระโปรงสีน้ำเงินดำ หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบลำลอง ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อคอพับสีขาว แขนสั้น
(ค) เข็มขัดสีดำ
(ง) กระโปรงสีน้ำเงินดำ หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(4) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดแขนยาวสีกากีแกมเขียว และให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย
(ค) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว
(ง) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ
 
  (5) เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งใช้ในงานพิธี ประกอบด้วย
(ก) หมวกพยาบาลสีขาว
(ข) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนยาว
(ค) ถุงเท้ายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(6) เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพยาบาลสีขาว
(ข) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้น
(ค) ถุงเท้าสั้นสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบหรือหนังพื้นยาง สีขาว
(7) เครื่องแบบปฏิบัติงานอนามัย ประกอบด้วย
(ก) เสื้อคอเปิดสีฟ้าและกางเกงขายาวสีฟ้า หรือเสื้อกระโปรงติดกันสีฟ้า
(ข) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
ข้อ 5 หมวก มี 4 ชนิด คือ
(1) หมวกพับปีก ตัวหมวกทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำพับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน มีผ้าพันหมวกทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ กว้าง 4 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวห้อยไปทางด้านหลัง ปลอกหมวกทำด้วยผ้าสีขาว และมีตราหน้าหมวกต่างกัน คือ
(ก) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ ทำด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปพญานาคพันสมอในวงขดเชือก ภายใต้พระมหามงกุฎรองรับด้วยใบชัยพฤกษ์ข้างละ 3 ใบผูกเป็นช่อปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง พระมหามงกุฎวงขดเชือกและใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองบนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ ขนาดของตราหน้าหมวก กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
(ข) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีสูง 4 เซนติเมตร
(2) หมวกหนีบสีน้ำเงิน ทำด้วยผ้าหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำตอนหน้าและ ตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบยอดสันหมวกมีกลีบ ด้านขวามีรายพับด้านซ้ายมีตราหน้าหมวกต่างกัน คือ
(ก) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ลักษณะเช่นเดียวกับ (1) (ก) เว้นแต่พระมหามงกุฎวงขดเชือกและใบชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทอง บนพื้นสีดำ ขนาดของตรา หน้าหมวก กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 2.75 เซนติเมตร
(ข) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีสูง 3 เซนติเมตร
(3) หมวกพยาบาล ทำด้วยผ้าสีขาวเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล โดยมีขอบหมวกกว้าง 8 เซนติเมตร ด้านหลังตรงจุดที่เย็บติดกัน มีดุมสีขาวขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.3 เซนติเมตร
(4) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว ลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม มีตราหน้าหมวกเป็นรูปสมอปักด้วยด้าย หรือไหมสีเหลืองจำปา ภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี สูง 3 เซนติเมตร
ข้อ 6 เสื้อมี 7 ชนิด คือ
(1) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว คอแบะแบบปลายแหลม มีตะเข็บหลัง 3 ตะเข็บ ที่แนวสาบเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 3 ดุม อกเสื้อทั้งสองข้างมีปกกระเป๋า ชายแหลม 3 ชาย แนวชายเสื้อมีซ้อนทับกันเป็นเส้นตรง
(2) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(3) เสื้อคอพับสีขาว
(ก) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ปลายปกแหลม คอพับตอน หน้ากว้าง 5 เซนติเมตร มีดุมสีขาวที่คอ 1 ดุม ไม่มีสาบนอก มีแนวสาบเสื้อมีดุมโลหะสี ทองขนาดเล็ก 3 ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมสีขาวข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือข้อศอก 6 เซนติเมตร พับปลายแขน 3 เซนติเมตร
(ข) สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้นปกแบบคอบัว ปลายปกแหลม ที่แนวสาบเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 3 ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมสี ขาวข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือข้อศอก 6 เซนติเมตร พับปลายแขน 3 เซนติเมตร
(4) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาว แขนยาวหรือแขนสั้น
(ก) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนยาว ปกแบะปลายปกแหลม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมโลหะสีทองรูปรีข้างละ 2 ดุม ปลายแขนพับออกและเฉียงขึ้น ส่วนเฉียงด้านบน กว้าง 5 เซนติเมตร ส่วนเฉียงด้านล่าง กว้าง 4 เซนติเมตร แนวอกเสื้อผ่า ตลอดจนถึงเอวมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 3 ดุม และผ่าติดต่อเป็นมุมฉากไปจรดข้างเอว ด้านซ้ายอกเสื้อทั้งสองข้ามีเกล็ดยาวตลอดข้างละ 5 เกล็ด แต่ละเกล็ดห่างกัน 0.5 เซนติ เมตร ตัวเสื้ออัดจีบรอบเอวแบบเอวถ่วง แผ่นเสื้อด้านหลังต่อสาบบ่าเลยไปข้างหลังถึงกลางหลัง กว้าง 15 เซนติเมตร เฉียงขึ้นไปโคนแขนทั้งสองด้าน กว้าง 8 เซนติเมตร มีสายคาดเอวติดกับตัวเสื้อ กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม กระโปรงเป็นแบบ 6 ชิ้น ยาวคลุมเข่า มีกระเป๋าระดับใต้สายคาดเอวข้าง 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางด้านข้าง
(ข) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้น สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ลักษณะเช่นเดียวกับ (ก) เว้นแต่แขนสั้นเหนือข้อศอก 6 เซนติเมตร ปลายแขน พับออกและเฉียงขึ้น ส่วนเฉียงด้านบน กว้าง 6 เซนติเมตร ส่วนเฉียงด้านล่างกว้าง 4 เซนติเมตร และที่อกเสื้อไม่มีเกล็ด
(ค) เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้น สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ลักษณะเช่นเดียวกับ (ข) เว้นแต่เป็นปกคอพับปลายปกมน
เมื่อใช้เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนยาว ให้ติดเครื่องหมาย สถาบันที่ปกเสื้อด้านซ้าย และเมื่อใช้เสื้อกระโปรงติดกันสีขาวแขนสั้นให้ปักชื่อที่อกเสื้อด้านขวาด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินดำ ขนาดอักษร สูง 1 เซนติเมตร กับให้ติดเครื่องหมาย หมายสถาบันที่ปกเสื้อด้านซ้ายด้วย
(5) เสื้อกระโปรงติดกันสีฟ้า ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกระโปรงติดกัน สีขาวแขนสั้นตาม (4) (ข)
(6) เสื้อคอเปิดสีฟ้า ปกแบะปลายปกแหลม แขนสั้นเหนือข้อศอก 6 เซนติเมตร ปลายแขนพับออกและเฉียงขึ้น ส่วนเฉียงด้านบน กว้าง 6 เซนติเมตร ส่วนเฉียงด้านล่าง กว้าง 4 เซนติเมตร แนวอกเสื้อผ่าหน้าตลอดความยาวคลุมสะโพกมีดุมโลหะ สีทองขนาดเล็ก 4 ดุม มุมกระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ด้านหลังต่อสาบบ่าเลย ไปข้างหลังถึงกลางหลัง กว้าง 15 เซนติเมตร เฉียงขึ้นไปโคนแขนทั้งสองด้าน กว้าง 8 เซนติเมตร ต่อจากสาบด้านหลังแยกเป็น 2 แผ่น เย็บติดกันตรงแนวกลางหลังโดยปล่อยส่วนชายสูงขึ้นมาจากชายเสื้อประมาณ 10 เซนติเมตร
(7) เสื้อคอเปิดแขนยาวสีกากีแกมเขียว ปกแบะปลายแหลมตัวเสื้อ ด้านหน้าผ่าตลอด ที่แนวสาบเสื้อตั้งแต่ระดับอกมีสาบซ่อนดุมกลมแบนสีกากีแกมเขียว 4 ดุม หรือจะใช้ซิปแทนก็ได้ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมีปกข้างละ 1 กระเป๋า มุมกระเป๋าด้านล่างและปกกระเป๋าตัดมุม ซ่อนดุมขัดกระเป๋าสีกากีแกมเขียว 1 ดุม แขนเสื้อยาวไม่รัดข้อมือที่ปลายแขนผ่าลึก 7.5 เซนติเมตร ขอบแขนเสื้อมีรังดุม 1 รัง และมีดุมสี กากีแกมเขียวเรียงตามขอบแขนเสื้อข้างละ 2 ดุม
เมื่อสวมเสื้อนี้ก็ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ในบางโอกาสจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองข้างไว้เหนือข้อศอกก็ได้
ข้อ 7 กระโปรงและกางเกง มี 6 ชนิด คือ
(1) กระโปรงสีขาว เป็นกระโปรง 3 ชิ้น ด้านหน้า 1 ชิ้น มีกระเป๋าเจาะไม่มีปกข้างละ 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย ด้านหลัง 2 ชิ้น ตรงชายจีบพับทบเข้าหากัน มีซิปหลังยาวคลุมเข่า ชายกระโปรงไม่บาน
(2) กระโปรงสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว
(3) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลมีจีบด้านหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่พับปลายขายาวคลุมข้อเท้า ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร และไม่เกิน 24 เซนติเมตร ผ่าเอวด้านซ้ายที่ขอบเอวมีห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร สำหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะไม่มีปกสองข้าง ข้างละ 1 กระเป๋ากึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุม ขนาดเล็กสีเดียวกับกางเกง
(4) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีขาว
(5) กางเกงขายาวสีฟ้า ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีขาว
(6)กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว ไม่พับปลายขา มีหูที่ขอบกางเกงด้านหน้ามีกระเป๋าในตัวเฉียงข้างไม่มีปกข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าปะสี่เหลี่ยมไม่มีปกข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าด้านซ้ายมีรังดุม 1 รัง และมีดุมสีกากีแกมเขียวติดกับตัวกางเกง 1 ดุม
ข้อ 8 ผ้าผูกคอสีน้ำเงินดำ ทำด้วยผ้าสีน้ำเงินดำ ชายผ้าผูกคอทั้งสองข้างตัดมุม ชายด้านล่างหักมุม 120 องศา ปลายทั้งสองข้างของชายผ้าผูกคอห่างกัน 8.5 เซนติเมตร
ข้อ 9 เข็มบัด มี 2 ชนิด คือ
(1) เข็มขัดสีดำ ตัวเข็มขัดทำด้วยด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดำกว้าง 3.2 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูดปลายสายตัดตรงหุ้มด้วยวัตถุสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง 3.6 เซนติเมตร ยาว 5เซนติเมตร มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี
(2) เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีดำ เว้นแต่ตัวเข็มขัดทำด้วยด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว
ข้อ 10 ดุมโลหะสีทอง มีลายดุนรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎ มี 3 ชนิด คือ
(1) ดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร
(2) ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
(3) ดุมโลหะสีทองรูปรี กว้าง 1 เซตติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร
ข้อ 11 รองเท้า มี 4 ชนิด คือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว ชนิดไม่ผูกเชือก ส้นสูงไม่เกิน 6 เซนติเมตร
(2) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(3) รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบหรือหนัง พื้นยาง สีขาว ส้นเตี้ย
(4) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก
รองเท้าทุกชนิดไม่มีลาดลายมีส้น และพื้นทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง ยกเว้นรองเท้าตาม (3)
ข้อ 12 ถุงเท้า มี 3 ชนิด คือ
(1) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน ทำด้วยไนลอนชนิดบาง ไม่มีลวดลาย ยาวเหนือเข่า
(2) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(3) ถุงเท้าสั้นสีขาว ทำด้วยไนลอน ไม่มีลาดลาย พับแล้วอยู่สูงจากข้อเท้า 8 เซนติเมตร
ข้อ 13 กระเป๋าถือ มี 2 ชนิด คือ
(1) กระเป๋าถือสีดำ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 23 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย มีสายสะพายใช้สะพายที่ไหล่ซ้ายห้องลงมาแนวเข็มขัด
(2) กระเป๋าถือสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีดำ
กระเป๋าถือทั้งสองชนิดให้ใช้สีตามสีของรองเท้า
ข้อ 14 อินทรธนู เป็นอินทรธนูแข็งทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายรวบ กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม ที่กึ่งกลางอินทรธนูตามยาวมีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง 1เซนติเมตร ทับด้วยแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง 0.6 เซนติเมตร
สำหรับหัวหน้านักเรียนมีเครื่องหมายทำด้วยโลหะรูปพญานาคพันสมอสีเงิน กว้าง2 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร ติดกึ่งกลางอินทรธนูทั้งสองข้าง และหัวหน้าชั้นสูงสุดมีเครื่องหมายทำด้วยโลหะรูปพญานาคพันสมอสีเงิน กว้าง 2 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตรติดที่กิ่งกลางอินทรธนูข้างขวา
ข้อ 15 เครื่องหมายสถาบัน มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร รัศมีโดยรอบเป็นสีทอง วงกลมนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ลงยาสีขาวมีตัวอักษรสีทองคำว่า "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ"วงกลมในเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตรลงยาสีแดง ภายในวงกลมมีโลหะรูปพญานาคลงยาสีเขียวพันสมอสีทอง ให้ติดที่ปกเสื้อ ดังนี้
(1) เครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลซึ่งใช้ในงานพิธี และเครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลปกติ ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(2) เครื่องแบบชนิดอื่น ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ ยกเว้นเครื่องแบบฝึก
ข้อ 16 เครื่องหมายชั้นปีการศึกษา มี 3 แบบ คือ
(1) แบบดุมเกลี้ยง ทำด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะกลมแบน หนา 0.2 เซนติเมตร ใช้กับเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลศาสตร์ โดยประดับที่ชายคอเสื้อทั้งสองข้างเมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ เครื่องแบบปกติขาวคอพับ เครื่องแบบปกติคอพับ เครื่องแบบลำลอง เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบกันหนาว มีจำนวนดุมเท่ากับชั้นปีการศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
ชั้นปีที่ 1 ดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 1 ดุม
ชั้นปีที่ 2 ดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร จำนวน 2 ดุม เรียงตามแนวชายคอเสื้อ
ชั้นปีที่ 3 ดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร จำนวน 3 ดุม เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยม
ชั้นปีที่ 4 ดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร จำนวน 4 ดุม เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
เครื่องหมายชั้นปีการศึกษานี้ เมื่อใช้กับเครื่องแบบฝึกให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองจำปา
(2) แบบแถบ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินดำ เป็นแถบกว้าง 1เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร เฉียง 30 องศา อยู่ใต้เครื่องหมายเหล่าทหารแพทย์ คือพญานาคพันไม้เท้า เหนือเครื่องหมายเหล่าทหารแพทย์มีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎ มีรัศมี มีจำนวนแถบตามชั้นปีการศึกษา
เครื่องหมายชั้นปีการศึกษานี้ใช้กับเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น เมื่อใช้เสื้อคอพับสีขาวหรือเมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก โดยประดับที่แขนเสื้อด้านซ้าย
(3) แบบตัวเลขไทย มีลักษณะเป็นตัวเหลี่ยมยกขอบ ทำด้วยโลหะสีทอง กว้าง 2 เซนติเมตร สูง 1.2 เซนติเมตร
เครื่องหมายชั้นปีการศึกษานี้ใช้กับเครื่องแบบสำหรับนักเรียน พยาบาลศาสตร์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้นเมื่อแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานพยาบาลปกติ โดยติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ
ข้อ 17 นักเรียนพยาบาลศาสตร์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ใช้หมวกป้องกันศีรษะสีขาว ไม่มีลวดลาย ลักษณะกลมตามรูปศีรษะ ปิดถึงท้ายทอยประกอบกับเครื่องแบบ
ข้อ 18 เสื้อกันหนาว ทำด้วยผ้าสีน้ำเงินดำ ปกเสื้อเรียวตามแนวคอเสื้อถึง ระดับอกด้านหน้าผ่าตลอดและมีซิปตั้งแต่ระดับอกถึงชายเสื้อ มีกระเป๋าเจาะเฉียง ในตัวด้านล่างทั้งสองข้าง ด้านหลังจากข้างลำตัวทั้งสองข้างขนานกับชายเสื้อมีสาบกว้าง ประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ชี้ไปทางด้านหลัง ปลายสาบ เป็นรูปชายกลางแหลม มีรังดุมข้างละ 1 รัง และมีดุมสีน้ำเงินดำข้างละ 2 ดุม เรียงกัน ตามแนวชายเสื้อ แขนเสื้อยาวไม่รัดข้อมือ กลางปลายแขนเสื้อด้านหลังทั้งสองข้างมีสาบ กว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ชี้ไปทางด้านหน้า ปลายสาบ เป็นรูปชายกลางแหลม มีรังดุมข้างละ 1 รัง และมีดุมสีน้ำเงินดำข้างละ 2 ดุม เรียงตามขอบแขนเสื้อ
ข้อ 19 เสื้อหรือผ้าคลุมกันฝนให้มีชนิด ลักษณะ และการใช้ตามที่กองทัพเรือกำหนด
ข้อ 20 เพื่อประโยชน์ในการฝึก หรือเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะ ใช้เครื่องประกอบเครื่องแบบตามที่กองทัพเรือกำหนดขึ้นตามความจำเป็นหรือสมควรก็ได้
ข้อ 21 ให้กองทัพเรือจัดทำเครื่องแบบตัวอย่าง หรือเขียนรูปเครื่องแบบตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก วิจิตร สุขมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโดยที่ มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 บัญญัติให้ประเภทชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 29 ก หน้า 16 วันที่ 15 กรกฎาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update