กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2597) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปไว้ บุคคลใดส่งของออกนอกประเทศต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเป็นค่าของนั้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันส่งของออกนอกประเทศ และต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับ ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มา ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ในการฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศที่ เป็นค่าของที่ส่งออกกับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตนั้น ผู้ส่งออกธนาคารรับอนุญาต และบริษัทรับอนุญาตต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
คำสั่งของรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยดีก็ได้"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 บุคคลใดได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศนอกจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 16 ต้องขายเงินตราต่างประเทศนั้นให้แก่ธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต หรือ บุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นไว้กับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เว้นแต่เจ้าพนักงานจะมีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไป หรือโดยเฉพาะโดยจะกำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
ในการฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้มาตามวรรคหนึ่งไว้กับธนาคารรับอนุญาต หรือบริษัทรับอนุญาตและการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว บุคคลผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ธนาคารรับอนุญาต และบริษัทรับอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 25 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) ให้บุคคลซึ่งฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารรับอนุญาตหรือ บริษัทรับอนุญาตตาม ข้อ 16 หรือ ข้อ 20 แจ้งรายการตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่ฝาก หรือถอนจากบัญชีเงินฝากรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาหรือถอนเงินตราต่างประเทศวัตถุประสงค์ในการฝากหรือถอน หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตในขณะฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศ"
ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรขยายธุรกิจในด้านการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงกำหนดให้บริษัทรับอนุญาตตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 สามารถรับฝากเงินตราต่างประเทศได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 12 ก หน้า 22 วันที่ 24 เมษายน 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update