กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ข้อ 2 ลักษณะของเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถให้มีลักษณะ ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ให้เจ้าของรถติดเครื่องหมาย ตาม ข้อ 2 ไว้ที่กระจกด้านในหัน ข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายออกด้านนอก
กรณีไม่มีกระจกหน้ารถ ให้ติดเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่ที่สามารถมองเห็นข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายได้ชัดเจน
ข้อ 4 เครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังมีผลอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าเครื่องหมายนั้นจะสิ้นผล
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) ไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2535 ได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมายที่แสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย จากรถไว้ยังไม่เหมาะสมต่อการป้องกันการปลอมแปลงและความสะดวกในการตรวจสอบควบคุม สมควรปรับปรุงลักษณะของเครื่องหมายดังกล่าวเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอน 87 ก หน้า 9 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update