กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 22 วรรคสอง (5) แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีอออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"(6) ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด
(ก) ทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความที่แสดงว่ายังไม่ได้รับหรือได้รับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว
(2) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้าง อาคาร ชุดแล้วเสร็จ
(3) ข้อความที่แสดงว่าจะไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
(4) ตำแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ และแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
(5) ข้อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารชุดไม่มี หรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินบุคคล หรือนิติบุคคลใด
(6) จำนวนชั้นและจำนวนห้องชุดของอาคารชุดนั้น
(7) ข้อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกัน หรือห้องชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน หรือที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
(8) ข้อความที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากร ที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(9) รายการแสดง และขนาดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง ในกรณีที่มีการโฆษณาว่าจะจัดให้มีทรัพย์ส่วนบุคคลภายนอก ห้องชุดหรือทรัพย์ส่วนกลางนอกจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดรวมทั้ง เดือนปีที่เริ่มจัดก่อสร้างหรือจัดหาและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างหรือติดตั้งทรัพย์สินนั้นแล้วเสร็จ
(10) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วน ผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
(11) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ เว้นแต่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จะไม่ระบุข้อความตาม (7) (8) และ (9) ก็ได้
(ข) ทางวิทยุกระจายเสียง โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้าง และที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จ
(ค) ทางวิทยุโทรทัศน์ โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้าง อาคาร ชุดแล้วเสร็จ
(2) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
(ง) ทางป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้าง อาคาร ชุดแล้วเสร็จ
(2) ตำแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดิน ของโครงการและแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
(3) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองของจริงแล้วแต่กรณี
(7) ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ที่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุดแล้ว
(ก) ทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ โดยข้อความโฆษณาดังกล่าว ไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เลขที่ของทะเบียนอาคารชุด
(2) ตำแหน่งที่ดินเลขที่ของโฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ และแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
(3) จำนวนชั้นและจำนวนห้องชุดของอาคารชุดนั้น
(4) ข้อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกันมีห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน หรือที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
(5) ข้อความที่แสดงว่าห้องชุดไม่มี หรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินบุคคลหรือนิติบุคคลใด
(6) ข้อความที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ ในห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(7) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง นอกจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(8) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุดและ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียนทุนชำระแล้ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
(9) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ เว้นแต่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จะไม่ระบุข้อความตาม (4) (6) และ (7) ก็ได้
(ข) ทางวิทยุกระจายเสียง โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ของทะเบียนอาคารชุด และชื่อที่อยู่ของผู้จัดทะเบียนอาคารชุด
(ค) ทางวิทยุโทรทัศน์ โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) เลขที่ของทะเบียนอาคารชุด และชื่อที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
(2) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
(ง) ทางป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เลขที่ของทะเบียนอาคารชุด และชื่อที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอาคารชุด
(2) ตำแหน่งที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการและแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด
(3) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
(8) ข้อความโฆษณาขายที่ดิน โดยการแบ่งขายเป็นแปลงย่อยไม่ว่าจะเป็นการขายเฉพาะที่ดิน หรือขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร
(ก) ทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ตำแหน่งที่ดินเลขที่ของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจำนวนเนื้อที่ของที่จัดสรร และเลขที่ของใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย การจัดสรรที่ดินในกรณีที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
(2) ข้อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารไม่มี หรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินบุคคล หรือนิติบุคคลใด
(3) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ในกรณีที่ขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร
(4) ข้อความที่แสดงว่าเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะโอนสิทธิในที่ดินให้ได้เมื่อใด
(5) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
(6) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดสรรที่ดินผู้มีสิทธิในที่ดินและผู้ประกอบธุรกิจขายที่ดิน และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียนทุนชำระแล้ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันนิติบุคคล
(7) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ เว้นแต่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จะไม่ระบุข้อความตาม (5) ก็ได้
(ข) ทางวิทยุกระจายเสียง โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้าง และที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในกรณีที่ขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร
(ค) ทางวิทยุโทรทัศน์ โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ในกรณีที่ขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร
(2) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
(ง) ทางป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยการโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ในกรณีที่ขายที่ดินพร้อมทั้งอาคาร
(2) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริง หรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี
(3) ข้อความในโฆษณาตาม (6) (7) และ (8) ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นและอ่านได้ชัดเจน หรือมีขนาดความสูงของตัวหนังสือเล็กกว่าสองมิลลิเมตรสำหรับข้อความโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือเล็กกว่าหนึ่งในสามของขนาดของ ตัวหนังสือสูงสุด ที่ใช้สำหรับป้ายโฆษณาหรือสื่อโฆษณาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือที่ไม่ได้ระบุข้อความที่แสดงว่าผู้บริโภคอาจขอรับรายละเอียดของการโฆษณาได้ที่ใด ให้ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อความอย่างอื่นที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมในการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด และในการโฆษณาขายที่ดินที่แบ่งขายเป็นแปลงย่อยไม่ว่าจะเป็นการขายเฉพาะที่ดิน หรือขายที่ดินพร้อมทั้งอาคารตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ยังไม่เหมาะสมที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค และความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเพียงพอสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 112 ตอนที่ 56 ก หน้า 29 วันที่ 29 ธันวาคม 2538)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update