กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลป พ.ศ. 2479 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลป พ.ศ. 2479 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลป (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 4ทวิ แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2485
" ข้อ 4ทวิ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาตามกำหนดและเงื่อนไขตาม ข้อ 4 แล้วมิได้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไป หรือยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไปแล้วไม่ได้เข้าสอบ หรือไม่สามารถสอบผ่านความรู้และหรือความชำนาญจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการควบคุม การประกอบโรคศิลปถ้าประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไปต่อไปจะต้องได้รับการอบรมศึกษาใหม่ตามกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) สาขาเวชกรรม ในกรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไป เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 9 ปี นับแต่การอบรมศึกษาครั้งก่อนสิ้นสุดลง
(2) สาขาเภสัชกรรม ในกรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไป เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 6 ปี นับแต่การอบรมศึกษา ครั้งก่อนสิ้นสุดลง
(3) สาขาการผดุงครรภ์ ในกรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไป เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 6 ปี นับแต่การอบรมศึกษาครั้งก่อนสิ้นสุดลง
ระยะเวลาและเงื่อนไขการอบรมศึกษาใหม่ ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4"
ข้อ 2 ความใน ข้อ 4ทวิ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลป พ.ศ. 2479 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับกับคำขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไปซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) รักเกียรติ สุขธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปแผนโบราณทั่วไป ที่ผ่านมาปรากฏว่า มีผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจำนวนมากสอบไม่ผ่านหรือไม่เข้าสอบ ความรู้และหรือความชำนาญหรือมิได้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปแผน โบราณทั่วไปเป็นเวลานานเกินกว่าสิบปี จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การอบรม ศึกษาความรู้ในวิชาชีพเสียใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 36 ก หน้า 18 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update