กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ 2535"
ข้อ 2 ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละสองของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย ตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
การคำนวณเบี้ยประกันภัย ที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบสามเดือนนั้นมารวมคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น
ข้อ 3 การจ่ายเงินสมทบตาม ข้อ 2 ให้บริษัทจ่ายดังนี้
(1) เงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
(2) โอนเงินจ่ายเข้าบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คหรือดร๊าฟ บริษัทจะต้องสั่งจ่ายกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเช็คหรือดร๊าฟนั้นต้องเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ไม่ลงวันที่ล่วงหน้า
ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทส่งเงินสมทบเพื่อจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเกินจำนวนที่ต้องชำระในรอบสามเดือนใด ให้บริษัทยื่นคำร้องตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด เพื่อขอนำเงินในส่วนที่เกินไปจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยในรอบสามเดือนต่อ ๆ ไปได้จนกว่าเงินในส่วนที่เกินนั้นจะหมดลง
ข้อ 6 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจ่างเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) ไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ มาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติให้บริษัทจ่ายเงินสมทบ ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกรอบสามเดือนแทนการจ่ายเป็นรายปีสมควรปรับปรุง ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ดังกล่าว ประกอบกับสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอา ประกันภัยในแต่ละสามเดือนให้ชัดเจนโดยใช้เกณฑ์สิทธิ ซึ่งถือเอาเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้น ในรอบสามเดือน แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณเป็น เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ และสมควรกำหนดให้บริษัทที่ส่งเงินสมทบเพื่อจ่ายให้แก่กองทุนเกิน จำนวนที่ต้องชำระมีสิทธินำเงินในส่วนที่เกินนั้นไปจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุน ในรอบสามเดือน ต่อ ๆ ไปได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 39 ก หน้า 21 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update