กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 25 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรีโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิดำเนินการแทนตาม มาตรา 25 วรรคห้า
ข้อ 2 ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลมีสิทธิดำเนินการแทนตาม มาตรา 25 วรรคห้า
ข้อ 3 ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถทำการตาม มาตรา 23 มาตรา 24 และ มาตรา 25 ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีเหตุอื่นทำนองเดียวกัน ให้ผู้พิทักษ์มีสิทธิดำเนินการแทน ตาม มาตรา 25 วรรคห้า
ข้อ 4 ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม และมิได้ทำพินัยกรรมกำหนดไว้เป็น อย่างอื่นให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิดำเนินการแทนตาม มาตรา 24 ได้ตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
(2) คู่สมรส
(3) บิดาหรือมารดา
(4) ผู้สืบสันดาน
(5) พี่น้องร่วมบิดามารดา
(6) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในกรณีตาม มาตรา 13 และ มาตรา 25 ให้บุคคลตาม ข้อ 4 (1) (2) (3) (4) และ (5) มีสิทธิดำเนินการแทนได้ไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความเห็นเช่นใดก็ตาม


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 25 วรรคห้า แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดว่าบุคคลผู้มีสิทธิ ดำเนินการตาม มาตรา 23 มาตรา 24 และ มาตรา 25 แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update