กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ป่าควนเขาพระแทว ในท้องที่ตำบลเทพกษัตริย์ ตำบลศรีสุนทร และตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
:: (ลงชื่อ) พลเอก สุรจิต จารุเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียนสามพอ ไม้ขนุนปาน ไม้เมี่ยงอาม ไม้มังตาล และไม้ ชนิดอื่น ซึ่งเป็นไม้ชนิดดีมีค่าขึ้นอยู่เป็นปริมาณมาก เนื้อที่ประมาณ 22.28 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเหมาะสมและจำเป็นที่จะต้องสงวนไว้ให้เป็นป่าไม้โดยถาวรตลอดไปเพื่อประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชน อันจะมีประโยชน์มากยิ่งกว่าจุใช้ที่ดินในป่านี้เพื่อประกอบกิจการอย่างอื่น จึงสมควรสงวนป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
(ร.จ. เล่ม 081 ตอนที่ 22 หน้า 141 วันที่ 3 มีนาคม 2507)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update