กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2478
(2) กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายนพ.ศ. 2483
(3) กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2485
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2494) ออกตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2494) ออกตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478
(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478
(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478

หมวด 1 เครื่องแบบสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
ข้อ 2 เครื่องแบบสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ให้มี 5 ชนิด คือ เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศเครื่องแบบสโมสร และเครื่องแบบตรวจราชการ
ก. เครื่องแบบปกติ ให้ประกอบด้วย
(1) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำสายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง ขนาดสูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีเขียว
(2) เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ 5 ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ เหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย
(3) กางเกงขายาวแบบราชการสีขาวไม่พับปลายขา
(4) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำชนิดผูก และถุงเท้าสีดำ
(5) อินทรธนูแข็งกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นกำมะหยี่ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคุ ด้านคุปลายมน ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ อินทรธนูมีสีและลวดลาย ดังต่อไปนี้
สมาชิกสภาจังหวัด พื้นสีขาว ปักดิ้นสีทองลากกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู
สมาชิกสภาเทศบาล พื้นสีขาว มีแถบสีน้ำเงินกว้าง1เซนติเมตร ติดตรงกลางตามส่วนยาว หักดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู
เทศมนตรี พื้นสีน้ำเงิน ปักดิ้นสีทองลายกระหนกเต็มแผ่นอินทรธนู
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นพิเศษ พื้นสีดำมีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นเอก พื้นสีดำ มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบและปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นโท เหมือนชั้นเอกเว้นแต่มีดอก 2 ดอก เรียงตามส่วน ยาวของอินทรธนูไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นจัตวา ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่ห้าร้อยห้าสิบบาทขึ้นไป พื้นสีดำ มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นจัตวา ซึ่งได้รับเงินเดือนต่ำกว่าห้าร้อยห้าสิบบาท พื้นสีดำ มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร ขวางกลาง
(6) เครื่องหมายแสดงประเภท ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบโปร่งขนาด สูง 2.5 เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อตอนหน้าข้างขวา ใช้อักษรแสดงประเภทดังต่อไปนี้
สมาชิกสภาจังหวัด อักษร จ.
สมาชิกสภาเทศบาล เทศมนตรี และพนักงานเทศบาลอักษร ท.
(7) เครื่องหมายแสดงสังกัด ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง มีขอบโปร่งขนาดสูง 2.5 เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อตอนหน้าข้างซ้าย ใช้อักษรย่อของชื่อของจังหวัด ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
สำหรับเครื่องแต่งตัวอากาศหนาว ให้ใช้เหมือนเครื่องแบบปกติ เว้นแต่เสื้อให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำรูปทูนิค มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ติดที่ข้อมือข้างละ 3 ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 ดุม คอเปิดพับชายแหวกที่อก 2 ชาย ติดเครื่องหมาย แสดงประเภทและเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอพับของเสื้อตอนบนเหนือแนวแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบกับเสื้อเชิ้ตขาวแขนยาวอกอ่อน ข้อมืออ่อนหรือแข็ง และคอเชิ้ตพับ 2 ชั้นสีขาว อ่อนหรือแข็งผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อนกะลาสี
ข. เครื่องแบบเครื่องยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่กางเกงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำ
ค. เครื่องแบบแต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศสวมสายสะพาย
ง. เครื่องแบบสโมสร มี 2 แบบ คือ
(1) เครื่องแบบสโมสร ก. เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
(2) เครื่องแบบสโมสร ข. เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ก. เว้นแต่
(ก) เสื้อให้ใช้เสื้อสโมสรสีขาว ทำด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ เปิดอกปาดเอว มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ติดที่ข้อมือข้างละ 3 ดุม ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 ดุมและที่บรรจบเสื้อมีดุม 3 ดุม มีส่วนประกอบ คือ เสื้อกั๊กสีขาวดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ 2 ดุม และเสื้อเชิ้ตสีขาวอกเข็งข้อมือแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีก ผีเสื้อ ผูกผ้า ผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย
(ข) เครื่องหมายแสดงประเภทและเครื่องหมายแสดงสังกัดให้ติดที่ คอพับของเสื้อตอนบนเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ค) ในฤดูร้อน ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงผ้าสักหลาด หรือ เสิร์จสีดำได้
(จ) เฉพาะนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร ให้สวมสายสร้อยทองลงยาเป็นลายดอกรักร้อย กลางสายสร้อยมีตัวอักษร "น" ลงยาสีขาว สำหรับห้อยดวงตราเครื่องหมายประจำเทศบาลนั้น ๆ คล้องคอประกอบกับเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบสโมสร ในโอกาสรับแขกต่างประเทศหรืองานรัฐพิธีด้วย
(ฉ) เครื่องแบบตรวจราชการ ให้ประกอบด้วย
(1) หมวกกันแดดสีกากีสายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาล ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร หรือหมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำ ด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำสายรัดคางหนังหรือวัถุเทียมหนังสีดำมีดุมโลหะสี ทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีเหลืองที่หน้าหมวก ติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองขนาดใหญ่
(2) เสื้อมี 2 แบบ
แบบที่ 1 เสื้อคอพับแขนยาวรัดข้อมือหรือแขนสั้น มีกระเป๋า หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า
แบบที่ 2 เสื้อคอพันเปิดคอแขนยาวรัดข้อมือหรือแขนสั้น มีกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า
เสื้อแต่ละแบบนี้ให้ใช้สีกากีหรือสีกากีนวล ถ้าแขนยาวให้มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม ลักษณะของกระเป๋าบนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีใบ ปกรูปมนชายกลางแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตรติดดุมตามแนวอก เสื้อ 5 ดุม ระยะห่างกันพอสมควร ติดเครื่องหมายแสดงประเภทที่ปกคอเสื้อตอนหน้า ข้างซ้าย และเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับสีของเสื้อ เย็บเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ติดอยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ทางด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร เย็บติดกับ ตะเข็บเสื้อ ทางด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ปลายมน ขัดดุมติดภายในเสื้อดุมทั้งสิ้นที่กล่าวนี้ มีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่
ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย
(3) เครื่องหมายบนอินทรธนูมีดังนี้
สมาชิกสภาจังหวัดมีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ ติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีขาวยาว 3.5 เซนติเมตร
สมาชิกสภาเทศบางมีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ ติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีน้ำเงิน ยาว 3.5 เซนติเมตร
 
  เทศมนตรี มีแถบกว้าง 2 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และ แถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงถัดกันไปอีก 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัด เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร และมีแถบสีน้ำเงินกว้าง 5 มิลลิเมตร ติดทับ แถบล่าง เฉพาะนายกเทศมนตรีมีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองทับอยู่ บนแถบ
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นพิเศษ มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงถัดไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางใน 1 เซนติเมตร
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นเอก มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวด เป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นโท มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวด เป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นตรี มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ขมวด เป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นจัตวา ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่ห้าร้อยสิบบาทขึ้นไป มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวง 5 มิลลิเมตร
พนักงานเทศบาลสามัญชั้นจัตวา ซึ่งได้รับเงินเงินเดือนต่ำกว่าห้าร้อยห้าสิบบาท มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 1 แถบ ขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 5 มิลลิเมตร
สำหรับพนักงานเทศบาลวิสามัญ เฉพาะที่ขมวดเป็นวงกลมนั้น ให้ขมวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลือง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกให้ห่างจากต้อนอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร
(4) กางเกงขายาวแบบราชการสีกากีหรือสีกากีนวลไม่พับปลายขา หรือขาสั้นเพียงเข่า หรือแบบขี่ม้าก็ได้
(5) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีน้ำตาลหรือสีดำชนิด ผูกประกอบกับถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า ถ้าใช้กางเกงขาสั้นให้ใช้ถุงเท้ายาวสวมถึงใต้เข่า ถ้าใช้กางเกงแบบขี่ม้าให้ใช้รองเท้าสูงหนังสีน้ำดำ หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีน้ำตาลหรือสีดำ ชนิดผูกประกอบกับผ้าพันแข้งสีเดียวกับสีของกางเกง
(6) เข็มขัดสีน้ำตาลกว้าง 4 เซนติเมตร หัวทองเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
ช. พนักงานเทศบาลสามัญซึ่งไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง ให้แต่งเครื่องแบบเหมือนพนักงานเทศบาลซึ่งอยู่ในตำแหน่ง เว้นแต่เครื่องหมายแสดงประเภทไม่ต้องใช้ส่วนเครื่องหมายแสดงสังกัดให้ติดที่อกเสื้อเบื้องขวา
ซ. พนักงานเทศบาลวิสามัญ ให้ใช้เครื่องแบบตามกฎกระทรวงนี้ แต่พนักงานตำแหน่งใดจะแต่งอย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
ข้อ 3 สตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลใช้เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร และเครื่องแบบตรวจราชการได้ดังที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่
ก. เครื่องแบบปกติ
(1) ให้ใช้หมวกพับปีกสีขาว พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน ปีกหมวก ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง ขนาดสูง 5 เซนติเมตร บนหมวกสักหลาดสีขาว
(2) ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอป้าน มีตะเข็บหลัง 3 ตะเข็บ ตะเข็บกลางเปิดชายเสื้อไว้ถึงเอว ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ 3 ดุม มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปก และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี
(3) ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบ ยาวครึ่งน่อง ชายกระโปรงไม่บาน
(4) ให้ใช้รองเท้าหุ้มสันหนังสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
(5) ให้ใช้ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนยาวเหนือเข่า
สำหรับเครื่องแต่งตัวอากาศหนาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ เว้นแต่หมวก ผ้าพันหมวก เสื้อและกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ
ข. เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบสโมสร เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ เว้นแต่กระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ
ค. เครื่องแบบตรวจราชการ
(1) ให้ใช้กระโปรงสีกากีหรือสีกากีนวล ยาวประมาณครึ่งน่อง ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบ ชายกระโปรงไม่บาน และไม่มีกระเป๋า หรือจะใช้กางเกงสีกากีหรือสีกากีนวล แบบขายาวไม่พับปลายขา หรือกางเกงแบบขี่ม้าเช่นเดียวกับเครื่อง แบบชายก็ได้
(2) ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีน้ำตาล ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ประกอบกับถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนยาวเหนือเข่า ถ้าใช้กางเกงขายาวให้ใช้ถุงเท้าสั้น สีน้ำตาลอ่อน ถ้าใช้กางเกงแบบขี่ม้าให้ใช้รองเท้าสูงหนังสีน้ำตาลหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีน้ำ ตาลชนิดผูก ประกอบกับผ้าพันแข้งสีเดียวกับสีของกางเกง
(3) ให้ใช้หมวกพับปีกสีกากีหรือสีกากีนวล พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน ปีกหมวกขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ผ้าพันหมวกสีกากีหรือสีกากีนวล ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองขนาดย่อม
ข้อ 4 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติ และระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
ข้อ 5 สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล เทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ซึ่งได้รับพระราชทานราชานุญาต ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้
ข้อ 6 สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล เทศมนตรีและพนักงานเทศบาลซึ่ง สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ให้ติดเข็มแสดงวิทยฐานะของวิทยาลัยนั้นที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่นได้
ข้อ 7 พนักงานเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับประชาชนนอกสำนักงาน ขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ให้ติดเข็มเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อชั้นนอกเบื้องซ้าย มีลักษณะ ดังนี้คือ เข็มเครื่องหมายเป็นรูปโล่ทำด้วยโลหะสีเงิน ขนาดตามส่วนกว้างที่สุด 3 เซนติเมตร ส่วนสูงที่สุด 4 เซนติเมตร ตอนบนมีอักษรบอกชื่อ และชื่อของเทศบาลที่พนักงานผู้นั้น สังกัดตอนล่างมีรูปหัวราชสีห์ดุน

หมวด 2 เครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน
ข้อ 8 เครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน ให้ประกอบด้วย
(1) หมวก มี 3 แบบ
(ก) หมวกกันแดดแบบราชการสีกากี สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาล ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ที่หน้าหมวกให้ติดตราราชสีห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองขนาดใหญ่ ตอนบนของตรามีอักษร " บำบัดทุกข์ " ตอนล่างมีอักษร " บำรุงสุข "
(ข) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราราชสีห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีเหลือง ที่หน้าหมวก ติดตราลักษณะเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกกันแดดแบบราชการสีกากี
(ค) หมวกหนีบสีกากี ด้านหน้ามีดุมสีน้ำตาลขนาดเล็ก 2 ดุม ติดซ้อนกันที่หน้าหมวก มีตราลักษณะเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกกันแดดแบบราชการสีกากีแต่ ขนาดเล็กว่า ติดทางด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับด้านหน้า 4 เซนติเมตร
(2) เสื้อ มี 2 แบบ
แบบที่ 1 เสื้อคอพับแขนยาวรัดข้อมือหรือแขนสั้น มีกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า
แบบที่ 2 เสื้อคอพับเปิดคอแขนยาวรัดข้อมือหรือแขนสั้น มีกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อข้างละ 1 กระเป๋า
เสื้อแต่ละแบบนี้ให้ใช้สีกากีหรือสีกากีนวล ถ้าแขนยาวให้มีดุมที่ข้อมือข้าวละ 1 ดุม ลักษณะของกระเป๋าบนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีใบ ปกรูปมนชายกลางแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตาม แนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างกันพอสมควร ติดเครื่องหมายราชสีห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะ สีทองขนาดเล็กที่ปกคอเสื้อตอนหน้าข้างซ้ายและติดอักษรย่อชื่อของจังหวัดที่สังกัดตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงนี้ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองที่ปกคอเสื้อตอนหน้าข้างขวาที่ไหล่ เสมอประดับอินทรธนูสี่เดี่ยวกับสีของเสื้อ เย็บเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ติดอยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ทางด้านไหล่กว้าง 4 เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บเสื้อทาง ด้านคอกว้าง 3 เซนติเมตร ปลายมนขัดดุมติดภายในเสื้อ ดุมทั้งสิ้นที่กล่าวนี้มีลักษณะเป็นรูปกลมแบบทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่
(3) กางเกงขายาวแบบราชการสีกากีหรือสีกากีนวลไม่พับปลายขา หรือขาสั้นเพียงเข่า
(4) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อสีน้ำตาลชนิดผูก ประกอบกับถึงเท้าสีเดียวกับรองเท้า ถ้าใช้กางเกงขาสั้น ให้ใช้ถุงเท้ายาวสีกากีสวมถึงใต้เข่า
(6) เครื่องหมายบนอินทรธนูมีดังนี้ กำนัน มีแถบกว้าง 4 มิลลิเมตร 3 แถบ ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 2 แถบ สารวัตรกำนัน มีแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร 1 แถบ แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลือง ติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีดำ การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกให้ติดตอนล่างสุดของอินทรธนู และแถบต่อไป เว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร และให้เหลือปลอกพื้นสีดำกว้าง 5 มิลลิเมตรอยู่ตอนบนของแถบสุดท้าย
แพทย์ประจำตำบล มีแถบตามจำนวนขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน แต่ให้ติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีเขียวใบไม้
(7) ในเวลาที่มีหมายกำหนดการให้ผู้ที่มีเครื่องแบบแต่งเต็มยศ หรือครึ่งยศ การแต่งเครื่องแบบของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ให้แต่งเครื่องแบบโดยให้กางเกงขายาวแบบราชการ และเสื้อคอพับแขนยาวรัดข้อมือ
(8) เครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน ถ้าแต่งในโอกาสที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผู้ซึ่งได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยโดยให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องลำดับเกียรติและระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ถ้าแต่งในโอกาสอื่นให้ประดับเฉพาะแพแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น การประดับให้ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย

หมวด 3 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 9 การแต่งเครื่องแบบที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้อนุโลมแต่ง ตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง คำสั่งหรือ กำหนดการของทางราชการหรือเทศบาล
ข้อ 10 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำเครื่องหมายสายสร้อยคล้องคอ และเครื่องแบบตามกฎกระทรวงนี้ไว้เป็นตัวก่อน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น พ.ศ. 2478

บัญชีอักษรย่อชื่อของจังหวัด

 ลำดับที่
 ชื่อจังหวัด
 อักษรย่อ
   1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
   กระบี่
 กาญจนบุรี
 กาฬสินธุ์
 กำแพงเพชร
 ขอนแก่น
 จันทบุรี
 ฉะเชิงเทรา
 ชลบุรี
 ชัยนาท
 ชัยภูมิ
 ชุมพร
 เชียงราย
 เชียงใหม่
 ตรัง
 ตราด
 ตาก
 ธนบุรี
 นครนายก
 นครปฐม
 นครพนม
 นครราชสีมา
 นครศรีธรรมราช
 นครสวรรค์
 นนทบุรี
 นราธิวาส
 น่าน
 บุรีรัมย์
 ปทุมธานี
 ประจวบคีรีขันธ์
 ปราจีนบุรี
 ปัตตานี
 พระนคร
 พระนครศรีอยุธยา
 พังงา
 พัทลุง
   ก.บ.
 ก.จ.
 ก.ส.
 ก.พ.
 ข.ก.
 จ.บ.
 ฉ.ช.
 ช.บ.
 ช.น.
 ช.ย.
 ช.พ.
 ช.ร.
 ช.ม.
 ต.ร.
 ต.ด.
 ต.ก.
 ธ.บ.
 น.ย.
 น.ฐ.
 น.พ.
 น.ม.
 น.ศ.
 น.ว.
 น.บ.
 น.ธ.
 น.น.
 บ.ร.
 ป.ท.
 ป.ข.
 ป.จ.
 ป.น.
 ก.ท.
 อ.ย.
 พ.ง.
 พ.ท.


 ลำดับที่
 ชื่อจังหวัด
 อักษรย่อ
   36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
   พิจิตร
 พิษณุโลก
 เพชรบุรี
 เพชรบูรณ์
 แพร่
 ภูเก็ต
 มหาสารคาม
 แม่ฮ่องสอน
 ยะลา
 ร้อยเอ็ด
 ระนอง
 ระยอง
 ราชบุรี
 ลพบุรี
 ลำปาง
 ลำพูน
 เลย
 ศรีสะเกษ
 สกลนคร
 สงขลา
 สตูล
 สมุทรปราการ
 สมุทรสงคราม
 สมุทรสาคร
 สระบุรี
 สิงห์บุรี
 สุโขทัย
 สุพรรณบุรี
 สุราษฎร์ธานี
 สุรินทร์
 หนองคาย
 อ่างทอง
 อุดรธานี
 อุตตรดิตถ์
 อุทัยธานี
 อุบลราชธานี
   พ.จ.
 พ.ล.
 พ.บ.
 พ.ช.
 พ.ร.
 ภ.ก.
 ม.ค.
 ม.ส.
 ย.ล.
 ร.อ.
 ร.น.
 ร.ย.
 ร.บ.
 ล.พ.
 ล.ป.
 ล.พ.
 ล.ย.
 ศ.ก.
 ส.น.
 ส.ข.
 ส.ต.
 ส.ป.
 ส.ส.
 ส.ค.
 ส.บ.
 ส.ห.
 ส.ท.
 ส.พ.
 ส.ฎ.
 ส.ร.
 น.ค.
 อ.ท.
 อ.ด.
 อ.ต.
 อ.น.
 อ.บ.

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาหลายครั้ง เป็นการไม่สะดวกและเป็นข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ ควรรวมเข้าเป็นฉบับเดียวกันด้วยการสอนกฎกระทรวงเสียใหม่ โดยยกเลิกกฎกระทรวงที่ออกใช้บังคับมาแล้วเสียทั้งหมดประกอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริหารและอำนวยความผาสุกแก่ประชาชนโดยใกล้ชิดเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ควรจะได้ให้มีเครื่องแบบอย่างเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนจากข้าราชการพลเรือน และเพื่อให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติตามสากลนิยมซึ่งอารยะประเทศได้ปฏิบัติอยู่โดยทั่วกัน จึงสมควรกำหนดให้นายกเทศบาลนั้น ๆ ประกอบกับเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบครึ่งยศเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบสโมสร ในโอกาสรับแขกต่างประเทศหรืองานรัฐพิธีได้ นอกจากนี้ควรกำหนดให้สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลที่ เป็นสตรีใช้เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบสโมสร ได้เช่นเดียวกับชาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจและสิ่งยึดเหนี่ยวให้ระลึกถึงเกียรติ วินัย และความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(ร.จ. เล่ม 81 ตอนที่ 36 หน้า1 พิเศษ วันที่ 23 เมษายน 2507)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update