กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 212 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ป่าถ้ำผาตูบ ในท้องที่ตำบลผาสิงห์ และตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2507
:: (ลงชื่อ) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้เส้าสะแอน ไม้กว้าว ไม้ยาง และไม้ชนิดอื่น ซึ่งเป็นไม้ชนิดดีมีค่าขึ้นอยู่เป็นปริมาณมาก เนื้อที่ประมาณ 19.00 ตารางกิโลเมตรมีลักษณะเหมาะสมและจำเป็นที่จะต้องสงวนไว้ให้เป็นป่าไม้โดยถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนอันจะมีประโยชน์มากยิ่งกว่าจะใช้ที่ดิน ในป่านี้เพื่อประกอบกิจการอย่างอื่น จึงสมควรสงวนป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
(ร.จ. เล่ม 081 ตอนที่ 36 หน้า 29 พิเศษ วันที่ 23 เมษายน 2507)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update