กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 214 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิกถอนป่าคุ้มครองป่าชะอำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชะอำ ในท้องที่ตำบลนายาง ตำบลชะอำ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491 บางส่วนภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2507
:: (ลงชื่อ) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพื้นที่ป่าแปลงนี้ บางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบดินร่วนปนทรายพอที่จะใช้ประกอบการกสิกรรมได้ สมควรเพิกถอนป่าคุ้มครองแปลงนี้บางส่วนเพื่อใช้พื้นที่จัดตั้งนิคมกสิกรรมและจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย ประกอบอาชีพต่อไป
(ร.จ. เล่ม 081 ตอนที่ 36 หน้า 33 พิเศษ วันที่ 23 เมษายน 2507)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update