กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 17 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับ 4) และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) และ (5) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (พ.ศ. 2518) ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวเว้นให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อสีดำ
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวน ขั้นจ่าสังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือมีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกกะลาสีขาว
(ข) เสื้อกะลาสีสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อซับใน ผ้าผูกสีดำ สายโยงมีด ซึ่งประกอบด้วย
(ค) กางเกงกะลาสีสีน้ำเงินดำ
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
"(5) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับพลทหารประทวน ชั้นจ่าสังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับพลทหารและนายประทวนชั้นจ่าสังกัดกองบังคับการกรมทหาร 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธินและกองพันทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้หมวกยอดมีพูสีดำแทน"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่าสังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธินและกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
(ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่าสังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธินและกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าสังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับพลทหารประทวนชั้นจ่า สังกัดกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับพลทหารและนายประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการกรมทหาร 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธินและกองพันทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้หมวกยอดมีพูสีดำแทน"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่าสังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธินและกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งด้วย
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ และให้มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของ ข้อ 6 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว
สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่าสังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธินและกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งด้วย
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาล ปลอกหมวกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับพลทหารและนายประทวนชั้นจ่า สังกัดกองบังคับการกรมทหาร 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธินและกองพันทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศ รักษาพระองค์เพิ่มขึ้น อีกชนิดหนึ่งประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง
(ค) กางเกงแถบไหมสีเหลือง
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
"(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความ ข้อ 7 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 17 และให้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 หมวก มี 7 แบบ คือ
(1) หมวกสีขาว
(2) หมวกสีกากี
(3) หมวกกะลาสีน้ำเงินดำ
(4) หมวกทรงหม้อตาล
(5) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี
(6) หมวกเล็กสีกากี
(7) หมวกยอด
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหารพ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 35 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 35 อินทรธนูสำหรับนายทหารประทวยชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตรเป็นอินทรธนูทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เป็นแผนสี่เหลี่ยมผ้าปลายรอบ กว้าง 4.5เซนติเมตร ยาวประมาร 10 เซนติเมตร ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 1 ดุม
สำหรับอินทรธนูนายทหารหญิงพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ และนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน เช่นเดียวกับอินทรธนูของนายทหารสัญญาบัตรชาย สังกัดกองนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์กรมนาวิกโยธินและกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน และกองทหารที่ 9 กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาเป็นกองนักเรียนรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน เพื่อเป็นเกียรติประวัติของหน่วยทหารสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบทหารเรือเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 186 หน้า 57 วันที่ 3 ธันวาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update