กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตามใจ ขำภโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้อาเซติกแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) และอาเซติลคลอไรต์ (Acetyl Chloride) ซึ่งเป็นสารเคมีสำคัญในการผลิตเฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 4 ได้กำหนดมาตรการ ในการควบคุมสารเคมีทั้งสองชนิดไว้ทุกขั้นตอนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะกำหนดให้สารเคมีทั้งสองชนิดดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์อันพึงควบคุมตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 อีกต่อไป สมควรยกเลิก กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 193 หน้า 6 วันที่ 1 ธันวาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update