กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 13 (1) มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 (2) และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หนังสือสำคัญที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้แก่ผู้ควบคุมพาหนะ คนประจำพาหนะทางน้ำหรืออากาศเพื่อให้ถือไว้ตาม มาตรา 13 (1) ให้ออกตามแบบ ตม. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 การแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้าเมือง หรือจะออกจากเขตท่าสถานีหรือท้องที่ในราชการ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งควบคุมเขตท่าสถานี หรือท้องที่นั้นตาม มาตรา 25 และการยื่นรายการเกี่ยวกับพาหนะ ซึ่งเข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรตาม มาตรา 26 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะกระทำตาม แบบ ตม. 2
ข้อ 3 การยื่นบัญชีคนโดยสารตาม มาตรา 27 (2) ให้เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ โดยชัดเจนตามแบบ ตม. 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้
บัญชีคนโดยสารที่จะยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แยกในประเภทบัญชีคนโดยสาร ดังต่อไปนี้
(1) คนโดยสารประเภทคนเข้าเมืองเข้ามามีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกทั้งที่ยังสมบูรณ์อยู่
(2) คนโดยสารประเภทคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(3) คนโดยสารประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(4) คนโดยสารซึ่งถือหนังสือเดินทางไทย
ข้อ 4 การยื่นบัญชีคนประจำพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะตาม มาตรา 27 (2) ให้เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุมพาหนะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ โดยชัดเจนตามแบบ ตม. 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยยิ่งบัตรประจำตัวพาหนะหรือหนังสือสำคัญที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ต่อพนักงานที่ในขณะที่พาหนะนั้นเข้ามาถึงเขตท่า สถานีหรือท้องที่ในราชอาณาจักร
ข้อ 5 การทำบัญชีคนโดยสาร หรือบัญชีคนประจำพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะยื่น ตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้ทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ข้อ 6 การแจ้ง เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจำพาหนะดังกล่าวผู้ใดจะไม่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 28 ให้เจ้าของพาหนะหรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าของพาหนะอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งแก่พนังาน ตม. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 18 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 45 และ มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบรายการของบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปคำขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและคำขอพิสูจน์ จึงจำเป็นต้องออกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 110 หน้า 14 วันที่ 21 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update