กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 13 (1) มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 (2) และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หนังสือสำคัญที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้แก่ผู้ควบคุมพาหนะ คนประจำพาหนะทางน้ำหรืออากาศเพื่อให้ถือไว้ตาม มาตรา 18 ให้บุคคลนั้นยื่นรายการตามแบบ ตม. 6 กฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปแต่ละครั้งตาม มาตรา 35 ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอตามแบบ ตม. 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 การยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตาม มาตรา 39 ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอตามแบบ ตม. 8 ท้ายกฎกระทรวงนี้
บัญชีคนโดยสารที่จะยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แยกในประเภทบัญชีคนโดยสาร ดังต่อไปนี้
(1) คนโดยสารประเภทคนเข้าเมืองเข้ามามีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือ ผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกทั้งที่ยังสมบูรณ์อยู่
(2) คนโดยสารประเภทคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(3) คนโดยสารประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(4) คนโดยสารซึ่งถือหนังสือเดินทางไทย
บัญชีคนโดยสารที่จะยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แยกในประเภทบัญชีคนโดยสาร
ข้อ 4 การยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม มาตรา 45 ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอตามแบบ ตม.9 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 การยื่นคำขอพิสูจน์สัญชาติไทย ตาม มาตรา 57 ให้ผู้นั้นยื่นคำขอตามแบบ ตม. 10 ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 18 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 45 และ มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบรายการของบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไป คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และคำขอพิสูจน์เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขออนุญาตเพื่อเข้ามาในราชอาณาจักร และขอพิสูจน์ตามสัญชาติไทย จึงจำเป็นต้องออกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 110 หน้า 18 วันที่ 21 กรกฎาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update