กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-11

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 12 (1) มาตรา 35 (15) มาตรา 27 (2) และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตาม มาตรา 12 (1) มี 7 ประเภท คือ
(1) ประเภททูต
(2) ประเภทราชการ
(3) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(4) ประเภทนักท่องเที่ยว
(5) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(6) ประเภทคนเข้ามาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม มาตรา 41
(7) ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
ข้อ 2 การตรวจลงตราประเภททูต ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี
(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล
(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่า หนังสือเดินทางทูตยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยพร้อมกับหนังสือ ขอรับการตรวจลงตราสำหรับผู้นั้นจากกระทรวงต่างประเทศ
ข้อ 3 การตรวจลงตราประเภทราชการ ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจ ลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ โดยผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
(2) ธุรกิจ
(3) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
(4) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวข้องการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน
(5) การศึกษาหรือดูงาน
(6) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
(7) การเผยแพรศาสนา
(8) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
(9) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ
(10) การอื่นตามที่กำหนดใน ข้อ 11
ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางยื่นขอรับการ ตรวจต่อสถานทูต
ข้อ 5 การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการลง ตราเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว โดยผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
ข้อ 6 การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านอาณาจักร ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การเล่นกีฬา
(2) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(3) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ยื่นขอรับการตรวจต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ข้อ 7 การตรวจลงตราประเภทคน เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้จำกัด เฉพาะการขอรับการตรวจลงเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตาม มาตรา 41 โดยผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ข้อ 8 การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นฐานในราชอาณาจักรเป็นรายปี ให้ำจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อกลับเข้ามาถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยผู้ถือหนังสือเดินทางยื่นขอรับการตรวจลงตราต่อพนกงาน ณ กองตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางยื่นขอรับการตรวจต่อสถานทูต
ข้อ 9 ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอำนาจตรวจลงตราตาม ข้อ 1 (1) (2) (3) (4) และ (5)
ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยมีอำนาจลงตราตาม ข้อ 1 (6) เมื่อผู้ยื่นขอรับ การตรวจลงตราได้รับอนุญาตให้เข้ามามีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง มีอำนาจตรวจลงตราตาม ข้อ 1 (7)
ข้อ 10 การยกเว้นการตรวจลงตาม มาตรา 12 (1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงไว้กับรัฐบาลไทยให้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตา
(2) ผู้ถือหนังสือเดินทางซึ่ง เดินทางจากประเทศที่ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยอยู่
ข้อ 11 ให้กำหนดการดังต่อไปนี้ สำหรับคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตาม มาตรา 34 (15) คือ
(1) การปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ตาม มาตรา 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (14) โดยบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน ของบุคคลดังกล่าว
(2) การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
(3) การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐวิสาหกิจหรือองค์การกุศลสาธารณะ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 18 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 45 และ มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบรายการของบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไป คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และคำขอพิสูจน์เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คำขออนุญาตเพื่อเข้ามาในราชอาณาจักรและขอพิสูจน์ตามสัญชาติไทย จึงจำเป็นต้องออกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 121 หน้า 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update