กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 22 มาตรา 36 มาตรา 50 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ท้ายอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม มาตรา 22 ให้คนต่างด้าวนั้นยื่นตามแบบ ตม. 11 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 การอุทรณ์คำสั่งของอธิบดีซึ่งสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม มาตรา 36 ให้คนต่างด้าวนั้นยื่นตามแบบ ตม. 12 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 การขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาตาม มาตรา 50 ให้ผู้ยื่นคำขอด้วยตนเองตามแบบ ตม. 13 ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวนสองฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วยรูปถ่ายครึ่งของผู้ขาย ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรา สี่รูป
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควรให้สลักหลังใบสำคัญที่อยู่ ระบุเลขที่สลักหลัง สถานที่สลักหลัง วัน เดือน ปีที่สลักหลัง วันสิ้นสุดของอายุการสลักหลัง และลงลายมือชื่อและประทับตราประจำตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ
ข้อ 4 การยื่นคำขอเพื่อกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิมตาม มาตรา 51 สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร แต่ไม่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก หรือมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาตามแบบ ตม. 14 ท้ายกฎกระทรวงนี้
บัญชีคนโดยสารที่จะยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แยกในประเภทบัญชีคนโดยสาร ดังต่อไปนี้
(1) คนโดยสารประเภทคนเข้าเมืองเข้ามามีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกทั้งที่ยังสมบูรณ์อยู่
(2) คนโดยสารประเภทคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(3) คนโดยสารประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
(4) คนโดยสารซึ่งถือหนังสือเดินทางไทย
ข้อ 5 การยื่นบัญชีคนประจำพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะตาม มาตรา 27 (2) ให้เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุมพาหนะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ โดยชัดเจนตามแบบ ตม.4 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยยิ่งบัตรประจำตัวพาหนะหรือหนังสือสำคัญที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ต่อพนักงานที่ในขณะที่พาหนะนั้นเข้ามาถึงเขตท่า สถานีหรือท้องที่ในราชอาณาจักร
ข้อ 6 การทำบัญชีคนโดยสาร หรือบัญชีคนประจำพาหนะและผู้ควบคุมพาหนะยื่น ตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้ทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ข้อ 7 การแจ้ง เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะที่เข้ามาในหรือที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือคนประจำพาหนะดังกล่าวผู้ใดจะไม่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 28 ให้เจ้าของพาหนะหรือในกรณีที่ไม่มีเจ้าของพาหนะอยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมพาหนะแจ้งแก่พนังาน ตม. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2523
:: (ลงชื่อ) ประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 22 มาตรา 36 มาตรา 50 มาตรา 51 และ มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบรายการของบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปคำขออนุญาต เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและคำขอพิสูจน์ จึงจำเป็นต้องออกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 125 หน้า 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2523)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update