กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-12

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎนี้
"ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ" หมายความว่า เงินฝากคงเหลือในธนาคาร ตั๋วแลกเงิน เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน โทรเลขสั่งโอนเงิน หนังสือสั่งโอนเงิน หรือ ธนาณัติ บันดาที่จะพึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
"เล็ตเตอร์ออฟเครดิต" หมายความรวมตลอดถึง เช็คสำหรับผู้เดินทางคำสั่ง ให้จ่ายเงินในต่างประเทศแลกเปลี่ยนกับเอกสาร (ออธอริดึทูเปอรเชสส) และคำสั่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
"ธนาคารรับอนุญาต" หมายความว่า ธนาคารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้อนุญาตให้ค่าเงินตราต่างประเทศค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
"ผู้เดินทางผ่าน" หมายความว่า ผู้มีตั๋วที่ได้จำหน่ายโดยสุจริตสำหรับเดินทางเข้าในประเทศไทย แล้วออกไปต่างประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกซึ่ง เงินตรา เงินตราต่างประเทศ ค่าแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหลักทรัพย์ไปนอกประเทศ เว้นแต่
(ก) ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศจะพาเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ออกไปพร้อมกับตนได้ รวมเป็นจำนวนหรือมูลค่าไม่เกินคนละ 400 บาท แต่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งใช้หนังสือเดินทางฉบับเดียวกัน ไม่เกิน 1,000 บาท
(ข) ผู้เดินทางผ่านจะพาเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ค่าแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ หรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ออกไปพร้อมกับตนได้ แต่ละชนิดเป็นจำนวนหรือมูลค่า ไม่เกินกว่าที่ตนได้นำเข้ามาในประเทศไทย
ข้อ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดนำเงินตราเข้ามาในประเทศไทยเว้นแต่ผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศหรือผู้เดินทางผ่าน จะพาเงินตราเข้ามาพร้อมกับตนได้ ไม่เกิน 200 บาท
ข้อ 4 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาต ซื้อ ขาย กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ หรือค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เว้นแต่
(ก) ธนาคารรับอนุญาตจะทำการ ซื้อ ขาย กู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ หรือค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตอีกธนาคารหนึ่งก็ได้
(ข) ธนาคารใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารรับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะซื้อเงินตราต่างประเทศหรือค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลใดที่มิใช่เป็นธนาคารก็ได้
(ค) บุคคลที่มิใช่เป็นธนาคาร จะขายเงินตราต่างประเทศหรือค่าแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารรับอนุญาตหรือไม่ก็ได้
ข้อ 5 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาต ออกหรือซื้อหรือรับโอนซึ่ง เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ที่จ่ายเงินในต่างประเทศ
ข้อ 6 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งเงินไปต่างประเทศ หรือจ่ายเงินในต่างประเทศ โดยวิธีอื่น นอกจากวิธีใช้ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ข้อ 7 ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาต ออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ทำให้ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเปลี่ยนมือ โอนหลักทรัพย์ หรือรับสภาพหนี้อันเป็นการก่อให้เกิดหรือโอนไปซึ่งสิทธิที่จะได้รับชำระเงินในประเทศไทยเป็นการตอบแทน
(ก) การรับชำระเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินนอกประเทศไทย
(ข) การได้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินหรือการได้สิทธิที่จะได้รับทรัพย์สิน นอกประเทศไทย
รวมตลอดถึงการชำระเงินเป็นการตอบแทนการดังกล่าวนี้ด้วย
ข้อ 8 บุคคลใดต้องการเงินตราต่างประเทศ ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิตในต่างประเทศเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ทำคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามแบบของกระทรวงการคลังผ่านทางธนาคาร รับอนุญาต
(ก) ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำขึ้นก่อนวันใช้กฎนี้
(ข) การใช้จ่ายพอสมควรเพื่อประกอบการค้าหรือกิจธุระในประเทศไทย
(ค) การใช้จ่ายพอสมควรเพื่อเดินทางหรือจ่ายส่วนตัวอย่างอื่น ๆ
ข้อ 9 ธนาคารได้ต้องการค้าเงินตราต่างประเทศ ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อ 10 ธนาคารรับอนุญาตต้องทำรายงานยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้กำหนด
ข้อ 11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกคำสั่งทั่วไป หรือคำสั่งเฉพาะ อนุญาตให้ธนาคารรับอนุญาตหรือบุคคลใดกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการ ซื้อ ขาย กู้ยืม ให้ กู้ยืม ได้มา หรือจำหน่ายเงินตราต่างประเทศ ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ เครดิตในต่างประเทศ หรือการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหลักทรัพย์
ข้อ 12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือเจ้าพนักงานผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง มีอำนาจสั่งบุคคลใด ๆ ให้ยืมคำให้การหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสารตามแต่จะต้องการเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ภ. บริภันท์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 7 หน้า 279 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2475
(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 45 หน้า 1333 วันที่ 4 กรกฎากคม 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update