กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กะบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กะบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการเศษฐกิจออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กะบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 (ฉบับที่ 2) ลง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484
ข้อ 2 สัตวที่จะฆ่าได้ตาม มาตรา 5 ง. แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กะบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 โดยไม่ต้องเป็นสัตวของรัฐบาลนั้น คือ
ก. สัตวซึ่งฆ่าในการทำพิธีกรรมตามลัทธิศาสนา และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน
ข. สัตวซึ่งเจ้าพนักงานอนุญาตให้ฆ่าได้
ข้อ 3 ให้ผู้อำนวยการโรงงานเนื้อและนมเป็นเจ้าพนักงานในเขตท้องที่
ก. จังหวัดพระนครและธนบุรี
ข. จังหวัดสมุทปราการเฉพาะเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทปราการ
ค. จังหวัดนนทบุรี เว้นแต่เขตท้องที่อำเภอบางบัวทอง
ง. จังหวัดลพบุรี
จ. จังหวัดสระบุรี
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีแห่งเทศบาลในท้องที่ดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน สำหรับเขตท้องที่นั้น ๆ คือ
ก. อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ข. อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค. อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ง. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ. อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ฉ. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ช. อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ซ. อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ณ. อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ด. อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ต. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อ 5 ฆ่าแบบพิมพ์ซึ่งจะต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ประมวลรัษฎากร และฆ่า ทำเนียมให้มีอัตราดังต่อไปนี้
ก. แบบพิมพ์คำร้อง 5 สตางค์
ข. แบบพิมพ์ใบอนุญาต 10 สตางค์
ค. ฆ่า ทำเนียมการออกใบอนุญาต 1 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ม.ม. เวชยัน ตรังสริสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กะบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 337 วันที่ 17 เมษายน 2482
(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 52 หน้า 1420 วันที่ 4 สิงหาคม 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update