กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ. 2483 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ. 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ทำชีวะวัตถุต้องบันทึกเรื่องการทำและการจ่ายชีวะวัตถุ ซึ่งมีความอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อชีวะวัตถุ
(2) วัน เดือน ปีที่เริ่มทำ
(3) วิธีปฏิบัติการเป็นขั้น ๆ ไป
(4) ปริมาณของผลิตภัณฑ์สำเร็จ
(5) รายละเอียดในการตรวจสอบ
(6) การจ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จออกจากสถานที่ที่ทำ แสดง วัน เดือน ปี ลักษณะของการจ่าย เช่น ขาย หรือจ่ายโดยประการอื่น ชื่อและสำนักงานหรือที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับ
ข้อ 2 ผู้ขายชีวะวัตถุต้องบันทึกเรื่องการขายชีวะวัตถุซึ่งมีความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อชีวะวัตถุ
(2) วัน เดือน ปี และปริมาณที่รับไว้ขาย
(3) วัน เดือน ปี และปริมาณที่ขาย
(4) ชื่อ และสำนักงาน หรือที่อยู่ของผู้ซื้อ
ถ้ามีการจ่ายโดยประการอื่น นอกจากการขายก็ให้บันทึกไว้ด้วย
ข้อ 3 ผู้ขายต้องเก็บชีวะวัตถุไว้โดยประการที่ชีวะวัตถุจะไม่เสื่อมคุนภาพ และเฉพาะชีวะวัตถุซึ่งมีลักษณะหรือเข้าในลักษณะเป็นส่วนเหลวของโลหิต ผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์วัตถุวัตถุบพิสและอินสุลินให้เก็บในที่มีอุนหภูมิไม่ต่ำกว่า 2 และไม่สูงกว่า 10 องศาเซนติกราฟ
ข้อ 4 ชีวะวัตถุที่ทำขึ้นหรือนำเข้าในราชอานาจักร ต้องมีฉลากประจำภาชนะที่บันจุแสดงชื่อชีวะวัตถุ วัน เดือน ปีที่ทำเลขประจำชุด ชื่อสถานที่ที่ทำ ถ้าชีวะวัตถุนั้นมีลักษณะหรือเข้าในลักษณะเป็นส่วนเหลวของโลหิต หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์วัตถุหรือวัตถุดับพิส ให้แสดงแรงของชีวะวัตถุว่ามีอยู่เท่าใดในหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร หรือหนึ่งกรัม แล้วแต่กรณีและให้แสดงวันสิ้นอายุของชีวะวัตถุนั้นด้วย
ถ้าสามารถบันจุข้อความในฉลาก ให้แสดงวิธีใช้ชีวะวัตถุ และการใช้ครั้งละเท่าใดไว้ด้วย แต่ถ้าไม่สามาถจะทำใด้ก็ให้แสดงข้อความเช่นว่านั้นไว้บนหรือในหีบห่อชีวะวัตถุนั้น
ข้อ 5 ผู้ขายชีวะวัตถุจะขายใด้แต่ชีวะวัตถุซึ่งมีฉลากถูกต้องตามความใน ข้อ 4 เท่านั้น
ข้อ 6 สถานที่ทำชีวะวัตถุต้องมีมาตรฐานการปลูกสร้างและการบำรุงรักษาตามสุขลักษณะอันสมควรแก่สถานที่ประเภทนี้ และถ้ามีที่เลี้ยงสัตว์สำหรับการทดลองหรือเป็นอุปกรณ์แก่การทำชีวะวัตถุก็ให้แยกไว้ต่างหากจากสถานที่ทำ
ข้อ 7 สถานที่ทำชีวะวัตถุต้องมีเครื่องมือ และเครื่องใช้ตามสมควรสำหรับทำให้ชีวะวัตถุและสถานที่ทำชีวะวัตถุปราศจากเชื้อโรค
ข้อ 8 ชีวะวัตถุซึ่งละเมิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ ให้อธิบดีกรมสาธารณสุขมีอำนาจจัดการทำลายเสียตามวิธีที่เห็นสมควร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ช. ชเวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข

พระราชบัญญัติ ควบคุมมาตรฐานชีวะวัตถุ พ.ศ. 2483 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 36 วันที่ 3 มกราคม 2484
(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 63 หน้า 1779 วันที่ 29 กันยายน 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update