กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงการสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-16

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมสถานพยาบาล พ.ศ. 2484 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดดำเนินการสถานพยาบาลในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.พ. 1 ท้ายกฎนี้ ต่อเลขาธิการนายทะเบียน สำนักงานปลัดกระทรวงการสาธารณสุข ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อคณะกรรมการจังหวัด
ในท้องที่ที่ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารแล้ว ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างของอาคารที่จะใช้เป็นสถานพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้อนุญาตแล้ว ส่วนในท้องที่ที่ยังมิได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม การก่อสร้างอาคารหรือในการนี้ที่สถานพยาบาลนั้นเป็นสถานพยาบาลตั้งทำการอยู่แล้ว ก่อนวันใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผู้ขออนุญาตต้องยื่นแผนผังแสดงขอบเขต ที่ดินบริเวณติดต่อ และขอบนอกของอาคารที่จะใช้เป็นสถานพยาบาลโดยชัดเจนพร้อมด้วย เครื่องหมายทิศอันถูกต้อง แผนผังนี้ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่าหนึ่งในพัน กับต้องยื่นแบบก่อสร้างของอาคารที่จะใช้เป็นสถานพยาบาล แสดงแผนผังพื้นห้องทุกชั้นของอาคารว่ากว้างยาวเท่าใด ให้บอกด้วยว่าห้องใดใช้สำหรับกิจการอะไร กับให้แสดงรูปด้านหรือรูปตัด เนื่องกันไม่ต่ำกว่าสองด้าน และรูปรายละเอียดแสดงส่วนสำคัญ ขนาด และเครื่องหมาย วัตถุปลูกสร้างให้ชัดเจนพอที่จะตรวจสอบรายการและรายคำนวณได้กับต้องแสดงจำนวน และ ขนาดประตู หน้าต่างและช่องลมแบบก่อสร้างนี้ต้องมีมาตราส่วนไม่เล็กกว่าหนึ่งในร้อย
ข้อ 2 เมื่อคณะกรรมการจังหวัดได้รับคำขอพร้อมด้วยแผนผังบริเวณสถานที่และแบบก่อสร้างของอาคารดังกล่าวใน ข้อ 1 แล้ว ให้ส่งต่อไปยังเลขาธิการนายทะเบียน
ข้อ 3 ใบอนุญาตให้จัดดำเนินการสถานพยาบาลจะได้ออกให้เมื่อปรากฎว่า สถานพยาบาลที่จะจัดดำเนินการมีมาตรการสุขลักษณะตามที่กำหนดไว้ในกฎนี้ และจะได้ออกให้ตามแบบ ส.พ. 2 ท้ายกฎนี้
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือโอนกิจการสถานพยาบาลให้ผู้อื่น ผู้รับขอใบอนุญาตจัดดำเนินการใหม่ต้องยื่นคำขอตาม ข้อ 1 แต่ไม่ต้องปฏิบัติตามความใน ข้อ 1 วรรค 2
ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดดำเนินการสถานพยาบาลใดประสงค์จะจัดดำเนินการสถานพยาบาลนั้นในปีต่อไป ให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.พ. 3 ท้ายกฎนี้
ข้อ 6 สถานพยาบาลจะต้องมีมาตรถานสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ที่ตั้งของสถานพยาบาลต้องอยู่ในทำเลที่ไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ และมีอากาศดีพอแก่ความประสงค์
(2) ห้องคนเจ็บไข้ต้องมีขนาดคำนวณได้ไม่น้อยกว่าสิบห้าลูกบาศก์เมตร ต่อคนเจ็บไข้หนึ่งคน
(3) ห้องคนเจ็บไข้ต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องลม คำนวณ เป็นเนื้อที่รวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของเนื้อที่พื้นห้อง
(4) ต้องมีเตียงสำหรับคนเจ็บไข้คนละเตียง
(5) ต้องมีส้วมสำหรับคนเจ็บไข้สิบคนต่อหนึ่งที่เป็นอย่างน้อย
(6) ต้องมีห้องตรวจโรค ห้องเวชภัณฑ์ ห้องน้ำและครัวตามสมควร
(7) ในกรณีที่รับคนเจ็บไข้ทั้งสองเพศไว้รักษาพยาบาลต้องแยกห้องคนเจ็บไข้ ห้องส้วมและห้องน้ำสำหรับแต่ละเพศไว้ต่างหากกัน
(8) อาคารและส่วนประกอบต่าง ๆ ของสถานพยาบาลต้องมีลักษณะที่จะรักษาให้สะอาดได้โดยง่าย
ข้อ 7 ในการที่สถานพยาบาลใดจะรับรักษาพยาบาลผู้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับในท้องที่ที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ ต้องมีที่เอกเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบของเจ้าพนักงานไว้สำหรับคนเจ็บไข้ประเภทนี้โดยเฉพาะ
ข้อ 8 สถานพยาบาลที่รับคนเจ็บไข้ทั่วไปไว้รักษาพยาบาลโดยให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ ต้องมีเจ้าหน้าที่สำหรับสถานพยาบาลนั้นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
สถานพยาบาลที่รับรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้เฉพาะสาขาหรือเฉพาะโรค จะให้มีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขานั้น หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญพิเศษในโรคนั้นเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ชั้นหนึ่งในสาขาเวชกรรมก็ได้
ข้อ 9 สถานพยาบาลที่รับรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้โดยใช้ผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนโบราณเป็นเจ้าหน้าที่ ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรมและเภสัชกรรม ตามเกณฑ์ใน ข้อ 8
ข้อ 10 สถานพยาบาลต้องมีสถิติการตรวจและการรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ ดังต่อไปนี้
(1) บัญชีคนเจ็บไข้ภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเลขอันดับ ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่ วัน เดือน ปี ซึ่งรับเข้าและออกจากสถานพยาบาล
(2) ตารางบันทึกประจำวัน เรื่องอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ปัสสาวะ อุจจาระของคนเจ็บไข้ภายใน
(3) บันทึกในการแพทย์ เกี่ยวกับคนเจ็บไข้เป็นรายตัว
(4) บัญชีคนเจ็บไข้ภายนอก ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเลขอันดับ ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่ โรคหรืออาการของคนเจ็บไข้ การรักษาและการจ่ายเวชภัณฑ์
(5) บัญชีจ่ายเวชภัณฑ์แก่คนเจ็บไข้ประจำ ที่จ่ายเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาล
ข้อ 11 สถานพยาบาลต้องทำสถิติแสดงจำนวนคนเจ็บไข้ซึ่งได้ตรวจและรักษาพยาบาล ซึ่งรวมยอดไว้เป็นรายเดือนรายปี จำแนกตามประเภทของโรค
สถิติรายปี ให้คัดสำเนาส่งเลขาธิการนายทะเบียนหรือคณะกรรมการจังหวัด ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปส่วนสถิติรายเดือนนั้น ถ้าเลขาธิการนายทะเบียน หรือคณะกรรมการจังหวัดต้องการก็ได้คัดสำเนาให้ตามประสงค์
ข้อ 12 บรรดาสถิติที่กล่าวใน ข้อ 10 และ ข้อ 11 นั้น ต้องทำเป็นอักษรและภาษาไทย และผู้จัดดำเนินการสถานพยาบาลต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสิบปี นับแต่วันที่ได้ทำขึ้นไว้
ในกรณีที่สถานพยาบาลนั้นต้องเลิก ให้ผู้จัดดำเนินการสถานพยาบาลมอบสถิติ ดังกล่าวแล้วต่อเลขาธิการนายทะเบียนหรือคณะกรรมการจังหวัดภายในกำหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันเลิก
ข้อ 13 ให้เรียกเก็บค่าทำเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลตามเกณฑ์จำนวน เตียงคนเจ็บไข้ ดังต่อไปนี้
25 เตียงหรือน้อยกว่า 25 บาท
26 เตียงถึง 50 เตียง 50 บาท
51 เตียงถึง 100 เตียง 100 บาท
101 เตียงขึ้นไป 200 บาท
ถ้าสถานพยาบาลใด ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเตียงคนเจ็บไข้มากขึ้นกว่าจำนวนในใบอนุญาต ในระหว่างปีให้เรียกเก็บค่าทำเนียมเพิ่มขึ้นจนครบตามอัตรา
ข้อ 14 ชื่อของสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต ต้องมีคำว่าสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล หรือคำว่าพยาบาลกำกับไว้ที่ชื่อนั้นด้วย
ข้อ 15 ผู้จัดดำเนินการสถานพยาบาลประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมกิจการ หรือต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารของสถานพยาบาลที่ตนจัดดำเนินการประการใดนอกไปจาก ที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม หรือจะเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลใหม่ ให้ทำคำชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อเลขาธิการนายทะเบียนหรือคณะกรรมการจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีก่อน จึงจะทำได้
ในกรณีที่จะต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารของสถานพยาบาลที่มีอยู่แล้ว นอกไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม ในท้องที่ซึ่งได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร แล้ว ผู้จัดดำเนินการสถานพยาบาลต้องแสดงแบบของส่วนเก่า และส่วนที่จะต่อเติมหรือดัดแปลง ซึ่งได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้ว ส่วนในท้องที่ซึ่งยังมิได้ ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผู้จัดดำเนินการสถาพยาบาลต้อง ยื่นแบบของส่วนเก่า และส่วนที่จะต่อเติมหรือดัดแปลงให้เห็นชัดเจนโดยนัยที่ได้กล่าวไว้ใน ข้อ 1
ข้อ 16 ผู้จัดดำเนินการสถานพยาบาลประสงค์จะเลิกสถานพยาบาลที่ตนเป็นผู้จัดดำเนินการอยู่นั้น เมื่อใดต้องแจ้งแก่รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลิก


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ช. ชเวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข

(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 69 หน้า 2193 วันที่ 27 ตุลาคม 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update