กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงคมนาคม ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะสาธารณะทางบก และเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะสาธารณะทางบกและเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค่าโดยสารสำหรับรถจักรยานสามล้อที่มิได้ใช้แรงเครื่องยนต์ ในกรณีที่คิดตามระยะทาง ให้มีอัตราดังนี้
(1) ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร ให้เรียกเก็บไม่เกิน 15 สตางค์
(2) ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เรียกเก็บ 1 กิโลเมตรแรกไม่เกิน 15 สตางค์ และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป กิโลเมตรละ ไม่เกิน 10 สตางค์
ข้อ 2 ค่าโดยสารสำหรับรถจักรยานสามล้อที่มิได้ใช้แรงเครื่องยนต์ ในกรณีที่คิดตามระยะเวลา ให้เรียกเก็บในอัตราชั่วโมงละ ไม่เกิน 1.00 บาท
ข้อ 3 ค่าโดยสารคิดตามระยะเวลานั้น ผู้โดยสารจะต้องทำความตกลงกับผู้ขับขี่ก่อนเสมอไป
ข้อ 4 อัตราค่าโดยสารที่ได้กำหนดไว้โดยกฎนี้ ให้คิดเป็นเที่ยว และผู้ขับขี่จะต้องยอมรับบรรทุกผู้โดยสารและของเต็มตามจำนวนและน้ำหนักที่ทางการได้กำหนด อนุญาตให้รถจักรยานสามล้อพึงบรรทุกได้
ข้อ 5 ค่าเช่าสำหรับรถจักรยานสามล้อที่มิได้ใช้แรงเครื่องยนต์พร้อมด้วย เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด ให้มีอัตราไม่เกิน 1.30 บาท ต่อ 24 ชั่วโมง
ข้อ 6 รถจักรยานสามล้อคันแรกที่มาจอดต้องจอดตรงต้นเขตที่ทางการได้กำหนดให้ไว้ ส่วนรถจักรยานสามล้อคันหลัง ๆ ต้องจอดให้ชิดและถัดจากคันที่จอดอยู่ก่อน เสมอไป
ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานสามล้อปฏิเสธไม่ยอมรับผู้โดยสารโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ในเมื่อผู้โดยสารได้ว่าจ้างและสัญญาจะจ่ายค่าโดยสาร ให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎนี้
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานสามล้อแสดงกิริยาวาจาอันไม่สุภาพ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) พล.ท.จ.ร. เสรี เริงฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 76 หน้า 2436 วันที่ 8 ธันวาคม 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update