กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่า ขาย โค กะบือ แพะ แกะ และสุกร พ.ศ. 2481 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้อำนวยการโรงงานเนื้อและนมเป็นเจ้าพนักงานในเขตท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี เฉพาะเขตท้องที่อำเภอเมืองอุบล และอำเภอวานินชำราบ
ข้อ 2 ค่าแบบพิมพ์ซึ่งจะต้องปิดอากรสแตมป์ตาม ประมวลรัษฎากร และค่าทำเนียม ให้มีอัตราดังต่อไปนี้
ก. แบบพิมพ์คำร้อง 5 สตางค์
ข. แบบพิมพ์ใบอนุญาต 10 สตางค์
ค. ค่าทำเนียมการออกใบอนุญาต 1 บาท


:: ให้ ไว้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2485
:: (ลงชื่อ) ม.ม. เวชยัน ตรังสริสด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

(ร.จ. เล่ม 59 ตอนที่ 81 หน้า 2613 วันที่ 29 ธันวาคม 2485)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update