กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 7) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2477 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 4) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 เสื้อมี 3 ชนิด คือ
1. เสื้อแบบราชการสีกากี หลัง 3 ตะเข็บ ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป มีเครื่องประกอบดังนี้
(ก) ดุมสีน้ำตาลมีลักษณะกลมมล สำหรับติดอกเสื้อ 7 ดุม สำหรับติดกระเป๋า 4 ดุม สำหรับติดอินทรธนู 2 ดุม
(ข) กระเป๋า 4 กระเป๋า บน 2 ล่าง 2 เย็บติดภายนอกข้างขวาและข้างซ้าย กระเป๋าบนมีใบปกรูปมนชายกลางแหลม มีแถบเย็บติดตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งกระเป๋าล่างเป็นอย่างย่าม มีใบปกรูปดัด ทั้ง 4 กระเป๋า มีรังดุมที่ใบปกสำหรับขัดดุมซึ่งติดอยู่ตรงปากกระเป๋า
(ค) อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อเย็บเป็นแผ่นเหลี่ยมเรียวหางด้านไหล่ไปทางด้านคอ ติดอยู่เหนือบ่าทั้ง 2 ข้าง ด้านหางไหล่กว้าง 3 เซนติเมตรกึ่ง เย็บกับตะเข็บเสื้อด้านหางคอ กว้าง 2 เซนติเมตร ปลายมน และขัดดุมโดยวิธีเจาะเสื้อสอดก้าง ดุมลงไปติดควง ภายในเสื้อ
2. เสื้อแบบราชการสีขาวหลัง 4 ตะเข็บ ใช้ได้ตั้งแต่นายดาบตำรวจขึ้นไปมีเครื่อง ประกอบดังนี้
(ก) ดุมเกลี้ยงสีเงิน สำหรับติดอกเสื้อ 5 ดุม สำหรับติดอินทรธนู 2 ดุม
(ข) อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ มีลักษณะดุจเดียวกับอินทรธนูเสื้อแบบ ราชการสีกากี
3. เสื้อเชิ้ตคอพับสีกากีแขนยาวข้อมือรวบ หรือแขนสั้น ใช้ได้ตั้งแต่ พลตำรวจขึ้นไป มีเครื่องประกอบดังนี้
(ก) ดุมสีน้ำตาลลักษณะดุจเดียวกับดุมเสื้อแบบราชการสีกากี สำหรับติดอกเสื้อ 5 ดุม สำหรับติดกระเป๋า 2 ดุม สำหรับติดอินทรธนู 2 ดุม และโดยเฉพาะเสื้อเชิ้ตแขนรวบ มีดุมสำหรับติดที่ข้อมือเสื้ออีกข้างละ 2 ดุม
(ข) กระเป๋าที่หน้าอกเสื้อข้างละกระเป๋า มีลักษณะดุจเดียวกับกระเป๋าบนของเสื้อ แบบราชการสีกากี
(ค) อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ มีลักษณะดุจเดียวกับอินทรธนูเสื้อแบบราชการสีกากี การสวมเสื้อเชิ้ตคอพับให้สอดชายล่างของเสื้ออยู่ภายในกางเกงสีกากี"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) น.อ. หลวงศุภชลาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 4 หน้า 107 วันที่ 16 มกราคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update