กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
 
:: กฎกระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 5) ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะสาธารณะทางบกและเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะสาธารณะทางบก และเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับ 1 , 2 , 3 และ 4 ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมยานพาหนะสาธารณะทางบกและเครื่องอุปกรณ์ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2485
ข้อ 2 ค่าโดยสารสำหรับรถยนต์ประจำทางหรือรถยนต์รับจ้างพิเศษ ให้เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกินอัตราค่าโดยสารท้ายกฎนี้
ข้อ 3 ค่าจ้างเหมา ถ้าคิดเป็นเที่ยวสำหรับรถยนต์ประจำทางรถยนต์รับจ้างพิเศษ หรือรถยนต์รับจ้างบรรทุกของ ให้เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกินอัตราค่าจ้างเหมาะท้ายกฎนี้
ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับบรรทุกคนหรือของเต็มตามจำนวนหรือน้ำหนักที่กำหนดอนุญาต
ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะปฏิเสธไม่ยอมรับจ้าง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ในเมื่อผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างและสัญญาจะจ่ายค่าจ้างให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหนี้
ข้อ 6 ในกรณีที่รถยนต์เดินระหว่างจังหวัดตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และจังหวัดเหล่านั้นมิได้มีอัตราค่าโดยสารหรืออัตราค่าจ้างเหมาเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในกฎนี้ เมื่อเข้าเขตต์จังหวัดใดให้เรียกเก็บตามอัตราของแต่ละจังหวัด สำหรับระยะทางในจังหวัดนั้น ๆ
ส่วนสำหรับรถยนต์ที่เข้าหรืออกนอกเขตต์จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให้เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าจ้างเหมาแล้วแต่กรณี สำหรับระยะทางในเขตต์จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีตามอัตราค่าโดยสาร หรือค่าจ้างเหมาสำหรับจังหวัดที่ติดต่อกับจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลงชื่อแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อัตราค่าโดยสารและค่าจ้างเหมา
1) ในเขต
1. จังหวัดนครจัมปาศักดิ์
2. จังหวัดเลย
3. จังหวัดลานช้าง
4. จังหวัดลำปาง
5. จังหวัดเชียงราย
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดสตูล
ก. อัตราค่าโดยสาร สำหรับรถยนต์ประจำทาง หรือรถยนต์รับจ้างพิเศษ ให้เรียกเก็บเรียงคนตามระยะทางเป็นกิโลเมตร กิโลเมตรละไม่เกิน 24 สตางค์
เศษของกิโลเมตรหลัง หากเกินครึ่ง ให้คิดเป็นหนึ่งกิโลเมตร
ข. อัตราค่าจ้างเหมา สำหรับรถยนต์ประจำทางรถยนต์ รับจ้างพิเศษ หรือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกของ

- - 5 กิโลเมตร - กิโลเมตร -
- น้ำหนักรถยนต์ - แรก - ต่อ ๆ ไป -
- - กิโลเมตรละ - กิโลเมตรละ -

- ไม่เกิน 1000 กิโลกรัม - 2.40 บาท - 2.20 บาท -
- ตั้งแต่ 1001 ถึง 1750 " - 4.85 " - 4.40 บาท -
- ตั้งแต่ 1751 ถึง 2500 " - 7.25 " - 6.60 บาท -
- ตั้งแต่ 2501 ถึง 3500 " - 9.70 " - 8.80 บาท -
- ตั้งแต่ 3501 กิโลกรัมขึ้นไป - 12.10 " - 11.00 บาท -

2) ในเขต
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดน่าน
5. จังหวัดตรัง
6. จังหวัดกระบี่
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดภูเก็ต
9. จังหวัดพัทลุง
10. จังหวัดปัตตานี
11. จังหวัดยะลา
12. จังหวัดนราธิวาส
ก. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์ประจำทาง หรือรถยนต์รับจ้างพิเศษ ให้เรียกเก็บเรียงคนตามระยะทางเป็นกิโลเมตร กิโลเมตรละไม่เกิน 21 สตางค์
เศษของกิโลเมตรหลัง หากเกินครึ่ง ให้คิดเป็นหนึ่งกิโลเมตร
ข. อัตราค่าจ้างเหมาสำหรับรถยนต์ประจำทางรถยนต์ รับจ้างพิเศษ หรือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกของ

- - 5 กิโลเมตร - กิโลเมตร -
- น้ำหนักรถยนต์ - แรก - ต่อ ๆ ไป -
- - กิโลเมตรละ - กิโลเมตรละ -

- ไม่เกิน 1000 กิโลกรัม - 2.10 บาท - 1.90 บาท -
- ตั้งแต่ 1001 ถึง 1750 " - 4.25 " - 3.85 บาท -
- ตั้งแต่ 1751 ถึง 2500 " - 6.35 " - 5.75 บาท -
- ตั้งแต่ 2501 ถึง 3500 " - 8.50 " - 7.70 บาท -
- ตั้งแต่ 3501 กิโลกรัมขึ้นไป - 10.60 " - 9.60 บาท -

3) ในเขต
1.จังหวัดพระตะบอก
2. จังหวัดพิบูลสงคราม
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดจันทบุรี
5. จังหวัดตราด
6. จังหวัดเพชรบุรี
7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. จังหวัดนครสวรรค์
9. จังหวัดสกลนคร
10. จังหวัดร้อยเอ็ด
11. จังหวัดมหาสารคาม
12. จังหวัดขอนแก่น
13. จังหวัดชัยภูมิ
14. จังหวัดอุบลราชธานี
15. จังหวัดอุดรธานี
16. จังหวัดหนองคาย
17. จังหวัดบุรีรัมย์
18. จังหวัดสุรินท์
19. จังหวัดศรีสะเกษ
20. จังหวัดนครพนม
21. จังหวัดพิษณุโลก
22. จังหวัดพิจิตร
23. จังหวัดเพชรบูรณ์
24. จังหวัดสุโขทัย
25. จังหวัดตาก
26. จังหวัดกำแพงเพชร
27. จังหวัดอุดตรดิตถ์
28. จังหวัดชุมพร
29. จังหวัดนครศรีธรรมราช
30. จังหวัดระนอง
31. จังหวัดสงขลา
ก. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์ประจำทาง หรือรถยนต์รับจ้างพิเศษ ให้เรียกเก็บเรียงคนตามระยะทางเป็นกิโลเมตร กิโลเมตรละไม่เกิน 18 สตางค์
เศษของกิโลเมตรหลัง หากเกินครึ่ง ให้คิดเป็นหนึ่งกิโลเมตร
ข. อัตราค่าจ้างเหมาสำหรับรถยนต์ประจำทางรถยนต์ รับจ้างพิเศษ หรือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกของ

- - 5 กิโลเมตร - กิโลเมตร -
- น้ำหนักรถยนต์ - แรก - ต่อ ๆ ไป -
- - กิโลเมตรละ - กิโลเมตรละ -

- ไม่เกิน 1000 กิโลกรัม - 1.80 บาท - 1.65 บาท -
- ตั้งแต่ 1001 ถึง 1750 " - 3.65 " - 3.30 บาท -
- ตั้งแต่ 1751 ถึง 2500 " - 5.45 " - 4.95 บาท -
- ตั้งแต่ 2501 ถึง 3500 " - 7.25 " - 6.60 บาท -
- ตั้งแต่ 3501 กิโลกรัมขึ้นไป - 9.05 " - 8.25 บาท -

4) ในเขต
1. จังหวัดปทุมธานี
2. จังหวัดปราจีนบุรี
3. จังหวัดสมุทรสงคราม
4.จังหวัดนครปฐม
5. จังหวัดราชบุรี
6. จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. จังหวัดชลบุรี
8. จังหวัดกาญจนบุรี
9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. จังหวัดสระบุรี
11. จังหวัดลพบุรี
12. จังหวัดอ่างทอง
13. จังหวัดสิงห์บุรี
14. จังหวัดสุพรรณบุรี
15. จังหวัดอุทัยธานี
16. จังหวัดชัยนาท
17. จังหวัดนครราชสีมา
18. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์ประจำทาง หรือรถยนต์รับจ้างพิเศษ ให้เรียกเก็บเรียงคนตามระยะทางเป็นกิโลเมตร กิโลเมตรละไม่เกิน 75 สตางค์
เศษของกิโลเมตรหลัง หากเกินครึ่ง ให้คิดเป็นหนึ่งกิโลเมตร
ข. อัตราค่าจ้างเหมาสำหรับรถยนต์ประจำทางรถยนต์ รับจ้างพิเศษ หรือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกของ

- - 5 กิโลเมตร - กิโลเมตร -
- น้ำหนักรถยนต์ - แรก - ต่อ ๆ ไป -
- - กิโลเมตรละ - กิโลเมตรละ -

- ไม่เกิน 1000 กิโลกรัม - 1.50 บาท - 1.40 บาท -
- ตั้งแต่ 1001 ถึง 1750 " - 3.00 " - 2.75 บาท -
- ตั้งแต่ 1751 ถึง 2500 " - 4.55 " - 4.10 บาท -
- ตั้งแต่ 2501 ถึง 3500 " - 5.75 " - 5.50 บาท -
- ตั้งแต่ 3501 กิโลกรัมขึ้นไป - 7.55 " - 6.90 บาท -

5) ในเขต
1. จังหวัดพระนคร
2. จังหวัดธนบุรี
ก. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์ประจำทาง หรือรถยนต์รับจ้างพิเศษ ให้เรียกเก็บเรียงคนตามระยะทางเป็นกิโลเมตร กิโลเมตรละไม่เกิน 12 สตางค์
เศษของกิโลเมตรหลัง หากเกินครึ่ง ให้คิดเป็นหนึ่งกิโลเมตร
ข. อัตราค่าจ้างเหมาสำหรับรถยนต์ประจำทางรถยนต์ รับจ้างพิเศษ หรือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกของ

- - 5 กิโลเมตร - กิโลเมตร -
- น้ำหนักรถยนต์ - แรก - ต่อ ๆ ไป -
- - กิโลเมตรละ - กิโลเมตรละ -

- ไม่เกิน 1000 กิโลกรัม - 1.20 บาท - 1.10 บาท -
- ตั้งแต่ 1001 ถึง 1750 " - 2.40 " - 2.20 บาท -
- ตั้งแต่ 1751 ถึง 2500 " - 3.65 " - 3.30 บาท -
- ตั้งแต่ 2501 ถึง 3500 " - 4.85 " - 4.40 บาท -
- ตั้งแต่ 3501 กิโลกรัมขึ้นไป - 6.05 " - 5.50 บาท -

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 22 หน้า 266 วันที่ 17 เมษายน 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update