กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2481 (ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2481 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 แห่ง กฎกระทรวงเกษตราธิการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2481 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2481 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 ผู้ค้ายางผู้ใดประสงค์จะนำยางนอกจากวัตถุหรือสิ่งของที่ทำขึ้นด้วยยางทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเข้ามาในราชอาณาเขต ให้ยื่นเรื่องราว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ โดยผ่านเจ้าพนักงานประจำท้องที่ตาม แบบพิมพ์ที่กำหนดให้ (แบบยาง 32) พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการได้ตรวจสอบเรื่องราว เห็นเป็นการสมควรแล้ว จะออกใบอนุญาตนำยางเข้ามาในราชอาณาเขต (แบบยาง 33) ก็ได้ใบอนุญาตนี้ให้มีอายุ 60 วัน นับแต่วันที่ ได้ออกใบอนุญาต และยางที่นำเข้ามาจะต้องเป็นยางจากประเทศรัฐ หรืออาณาเขตตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 16 โดยมีใบแสดงแหล่งกำเนิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของประเทศรัฐหรืออาณาเขตนั้นได้ออกให้กำกับมาด้วย
ใบอนุญาตนำยางเข้ามาในราชอาณาเขตฉบับหนึ่ง ๆ ให้ใช้สำหรับนำยางเข้ามาเพียงครั้งเดียวในจำนวนไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(1) ใบอนุญาตนำยางเข้ามาไม่เกิน 2,500 กิโลกรัม ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท
(2) ใบอนุญาตนำยางเข้ามามากกว่า 2,500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
สำหรับการนำยางเข้ามาในคราวหนึ่งมากกว่า 5,000 กิโลกรัม จะออกใบอนุญาต ให้หลายฉบับได้ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามรายฉบับ
ยางที่นำเข้ามาถ้ามีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างและมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ให้ออกใบอนุญาตให้โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และผู้ขออนุญาตนำเข้ามาไม่ต้องขออนุญาตเป็นผู้ค้ายาง
เมื่อได้ใช้ใบอนุญาตฉบับใดนำยางเว้นไว้แต่ยางตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาเขต ให้ผู้รับอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตฉบับนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องที่พร้อมด้วยหลักฐานการนำเข้ามา เมื่อเจ้าพนักงานประจำท้องที่ตรวจเห็นเป็นการถูกต้องแล้ว ให้จ่ายใบคูปองหรือใบสำคัญจำหน่ายยางที่ใช้อยู่ ในขณะนั้นกำกับไปกับยางนั้น เพื่อใช้หรือจำหน่ายต่อไปได้"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) ส. กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 30 หน้า 378 วันที่ 29 พฤษภาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update