กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 กางเกงมี 5 ชนิด คือ
1. กางเกงสีกากีขายาวพับปลายขา ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป
2. กางเกงสีกากีขาสั้นหุ้มเข่า ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป
3. กางเกงสีกากีขาสั้นแบบกีฬา ใช้ได้ตั้งแต่นายสิบตำรวจเอกลงมา
4. กางเกงสีขาวขายาวพับปลายขา ใช้ได้ตั้งแต่นายดาบตำรวจขึ้นไป
5. กางเกงสีขาวขายาวไม่พับปลายขา ใช้ได้เฉพาะนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 รองเท้ามี 5 ชนิด คือ
1. รองเท้าชูหนังสีน้ำตาล ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป และใช้ได้เฉพาะเวลาแต่งเครื่องปรกติสีกากี เครื่องหัดหรือเครื่องเต็มยศ แต่ทั้งนี้จะใช้ได้ ในเมื่อใช้กางเกงสีกากีขายาวหรือกางเกงสีกากีขาสั้นแบบกีฬา สำหรับจ่านายสิบตำรวจลงไป จะใช้รองเท้าทำด้วยวัตถุอื่นที่มีสีและลักษณะเช่นเดียวกัน ก็ได้
2. รองเท้าชูหนังสีดำ ใช้ได้ตั้งแต่นายดาบตำรวจขึ้นไป และใช้ได้เฉพาะ เวลาแต่ง เครื่องปรกติสีขาว
3. รองเท้าบู๊ตหนังสีน้ำตาล ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป และใช้ได้เฉพาะ เวลาแต่ง เครื่องปรกติสีกากี เครื่องหัด หรือเครื่องเต็มยศ สำหรับจ่านายสิบตำรวจลงไป จะใช้รองเท้าทำด้วยวัตถุอื่นที่มีสีและลักษณะเช่นเดียวกันก็ได้
4. รองเท้าบู๊ตหนังสีดำ ใช้ได้ตั้งแต่นายดาบตำรวจขึ้นไป และใช้ได้เฉพาะเมื่อแต่งเครื่องปรกติสีขาว หรือเครื่องสโมสร
5. รองเท้าท๊อปบู๊ตหนังสีน้ำตาล ใช้ได้ตั้งแต่นายดาบตำรวจขึ้นไป และใช้ได้เฉพาะในโอกาศที่ใช้กางเกงสีกากีขาสั้นหุ้มเข่า"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคแรกของ ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ถุงเท้าใช้สีอย่างใดก็ได้ แต่ถ้าใช้รองเท้าชูหรือใช้ถุงยาวประกอบกับกางเกงสีกากีขาสั้นแบบกีฬา ต้องใช้ถุงสีเดียวกับรองเท้า สำหรับจ่านายสิบตำรวจลงไป จะไม่ใช้ถุงเท้า ก็ได้"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 4) เฉพาะที่ว่าด้วยเครื่องปรกติสีกากี และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"เครื่องปรกติสีกากี
เครื่องปรกติชนิดนี้ ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไป เว้นแต่ที่ระบุไว้ในหมวด 1 ว่าสิ่งใดใช้ได้เฉพาะชั้นใด ก็ให้ใช้ได้เฉพาะชั้นนั้น มีเครื่องประกอบดังนี้
1. หมวกทรงหม้อตาลสีกากี หมวกกันแดดสีกากี หมวกหนีบสีกากี
2. เสื้อแบบราชการสีกากี หรือเสื้อเชิ๊ตคอพับสีกากี
3. กางเกงสีกากีขายาวพับปลายขา กางเกงสีกากีขาสั้นหุ้มเข่า หรือกางเกงสีกากี ขาสั้นแบบกีฬา
ถ้าใช้กางเกงสีกากีขาสั้นหุ้มเข่า ต้องใช้รองเท้าท๊อปบู๊ต หรือใช้ผ้าพันแข้ง หรือสนับแข้งประกอบกับรองเท้าบู๊ต
ถ้าใช้กางเกงสีกากีขาสั้นแบบกีฬา จะใช้ถุงยาวประกอบกับรองเท้าชู หรือรองเท้าบู๊ต หรือจะใช้ผ้าพันแข้งประกอบกับรองเท้าบู๊ตก็ได้
4. รองเท้าชู หรือรองเท้าบู๊ต หรือรองเท้าท๊อปบู๊ตสีน้ำตาล
รองเท้าชูใช้กับกางเกงสีกากีขายาว หรือกางเกงสีกากีขาสั้นแบบกีฬา
รองเท้าบู๊ต ใช้กับกางเกงสีกากีขายาว กางเกงสีกากีขาสั้นหุ้มเข่า หรือกางเกงสี กากีขาสั้นแบบกีฬา
รองเท้าท๊อปบู๊ต ใช้เฉพาะกางเกงสีกากีขาสั้นหุ้มเข่า"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 23 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 4) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 เครื่องหัด ใช้ได้ตั้งแต่พลตำรวจขึ้นไปใช้เครื่องประกอบอย่างเดียว กับเครื่องปรกติสีกากี แต่ห้ามใช้หมวกกันแดด"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) น.อ. หลวงศุภชลาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 39 หน้า 466 วันที่ 24 กรกฎาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update