กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ (ฉบับที่ 8)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 8ทวิ ของหมวด 6 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ (ฉบับที่ 6)
" ข้อ 8ทวิ ผู้ที่ทำหน้าที่สารวัตทหาร ให้ใช้ผ้าหรือสักหลาดสีแดงกว้าง 10 เซนติเมตรพันรอบแขนเสื้อข้างขวาเหนือข้อศอก และมีเครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่เหนือจักรซ้ายขวาเป็นรูปปีกนก มีสมอสอดขัดในวงจักร ติดทับบนผ้าหรือสักหลาดพันแขตด้านนอก
ส่วนนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารสังกัดกรมสารวัตรทหารหากมิได้กระทำหน้าที่สารวัตรทหาร ให้มีเครื่องหมายดังกล่าวในวรรคก่อน ขนาดสูงและกว้างด้านละ 4 เซนติเมตร แต่ทำด้วยโลหะสีขาวติดที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือตะเข็บกระเป๋า ถ้าเป็นผู้ที่มีเครื่องหมายอื่นติดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี้ก็ให้ติด เครื่องหมายสังกัดกรมสารวัตรทหารถัดลงมา"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) พล ร.ท.ศ. กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 42 หน้า 481 วันที่ 7 สิงหาคม 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update