กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎ ไว้ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2484 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตมีกำหนดดังนี้
เพื่อประกอบการขายทอดตลาด ปีละ 100 บาท
เพื่อทำการค้าของเก่า ปีละ 100 บาท"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) น.อ. หลวงศุภชลาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 49 หน้า 515 วันที่ 11 กันยายน 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update