กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบจอมทัพ ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เครื่องแบบจอมทัพให้ใช้เครื่องแบบจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ
ข้อ 2 ให้ประดับสายยงยศไหมทอง ซึ่งเป็นสายลัก 2 เส้น สายเกลี้ยง 2 เส้น สำหรับสายถัดให้คล้องใต้แขนขวา 1 เส้น ปลายข้างหนึ่งติดใต้อินทรธนูเสื้อข้างขวา อีกข้างหนึ่งผ่านหน้าอก ปลายติดที่ดุมเสื้อเม็ดที่ 1 สายลักอีกสายหนึ่งผ่านทางหน้าอก ปลายทั้งสองข้างติดในตำแหน่งอย่างสายถักอันแรก แต่ไม่คล้องแขน ส่วนสายเกลี้ยง 1 เส้นทำเป็นบ่วงผ่านทางหน้าอกมารวมกับสายลักที่ดุมอก เสื้อเม็ดเกลี้ยงอีก 1 เส้น คล้องสายเกลี้ยงเส้นที่ผ่านหน้าอกสอดใต้แขนขวาปลาย ทั้งสองไปติดใต้อินทรธนูเสื้อข้างขวา
ข้อ 3 ให้กรมราชองครักษ์ จัดให้มีแบบตัวอย่างสายยงยศสำหรับเครื่องแบบจอมทัพนี้ไว้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
:: (ลงชื่อ) จ. วิชิตสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 62 ตอนที่ 68 หน้า 690 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2488)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update