กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 71 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกเว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับพลทหาร ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (8) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และเข็มขัดหนัง หรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวเว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวดเหล็กสีกากีแกมเขียว
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ"
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
"(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ ถ้าประจำแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ในโอกาศที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีน้ำเงินดำ และเสื้อเต็มยศสีน้ำเงินดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารขนส่ง รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ และประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือรักษาราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมนักเรียน นายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบ เต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่ง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลและนายทหารพิเศษ ประจำกองพลในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หรือกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ หรือกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
 
  สำหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษและนายทหารพิเศษ ประจำกรมในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ รักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษและนายทหารพิเศษ ประจำกรมในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรม ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษและนายทหารพิเศษ ประจำกรมในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา พระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษและนายทหารพิเศษ ประจำกรมในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (8) ของ ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(8) หมวกยอด ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ด้านหน้าหมวกมีตรา และยอดหมวกมีพู่ตามสังกัดและโอกาส ดังนี้
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีบานเย็น
ทหารในกองบังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และในกองพันที่ 1 กับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ มีตราพระมหามงกุฎเพชราวุธ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินดำ
ทหารในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดับแพรแถบสะบัดสองชาย กระหนาบด้วยฉัตรเจ็ดชั้นมีคชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องขวา ราชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องซ้าย ตรงกลางมีโล่ ภายในโล่ส่วนบนมีรูปเอราวัณ ส่วนล่างด้านขวามีรูปเสือโคร่ง ส่วนล่างด้านซ้ายมีรูปคบเพลิง ทั้งหมดรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายบนแพรแถบมี คำว่า "นวมินทราชินี" ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์มีตราครุฑพ่าห์ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดับแพรแถบสะบัดสองชาย กระหนาบด้วยฉัตรเจ็ดชั้นมีคชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องขวาราชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องซ้าย ตรงกลางมีโล่ ภายในโล่ส่วนบนมีรูปเอราวัณ ส่วนล่างด้านขวามีรูปเสือโคร่ง ส่วนล่างด้านซ้ายมีรูปคบเพลิง ทั้งหมดรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายบน แพรแถบมีคำว่า "กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์" ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ำเงินหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ในโอกาสขี่ม้าให้ใช้หมวกยอดมีตัวหมวกเป็นทรงสูงสีขาว ยอดหมวกเป็นรูปดอกบัวตูมทำด้วยโลหะสีทอง มีพู่สีน้ำเงินหม่น ด้านหน้าหมวกมีตราครุฑพ่าห์ มีรูปช่อชัยพฤกษ์และสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวกข้างละ 1 ดุม ด้านหลังหมวกจากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือทำด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศมีพู่สีฟ้าหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ในโอกาสขี่ม้าให้ใช้หมวกยอดมีตัวหมวกเป็นทรงสูงสีขาว ยอดหมวกเป็น รูปดอกบัวตูมทำด้วยโลหะสีทอง มีพู่สีฟ้าหม่น ด้านหน้าหมวกมีตราครุฑพ่าห์ มีรูปช่อชัยพฤกษ์และสายรัดคาง โซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวกข้างละ 1 ดุม ด้านหลังหมวกจากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือ ทำด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดำ
ทหารในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีเทา
นายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อยมีตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่ สีดำ"
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ฏ) ของ (8) ใน ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่า ด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70
"(ฏ) ทหารในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้เสื้อคอปิดทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีฟ้า ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ่ 7 ดุม ปลอกคอทำด้วยกำมะหยี่สีดำ มีขอบเป็นแถบสีเหลือง กว้าง 0.5 ซม. 1 แถบ ปลอกแขนทำด้วยกำมะหยี่สีดำ ด้านนอกปักเป็นรูปอักษร พระนามาภิไธยย่อ สก สีเหลืองและสีขาวไขว้กันอยู่ใต้มงกุฎขัตติยนารี ด้านข้างรูปอักษร ทั้งสองด้านมีช่อชัยพฤกษ์ ด้านละ 1 ช่อ ด้านใต้รูปอักษรมีแถบกว้าง 0.5 ซม. รอบข้อมือ 3 แถบ เป็นแถบสีเหลือง 2 แถบ และแถบสีขาวอยู่กลาง 1 แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ 0.25 ซม. ที่เอว ด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ 1 ดุม
สำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตร มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนวตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้ง 2 ข้าง มีผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดำเรียวไป ทางด้านบนเย็บติดภายในปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ข้างละ 3 ช่อ ที่คอด้านหน้าและที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบ เช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบเว้นแต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลืองและไหมสีขาว สำหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้สำหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม โลหะสีทองขนาดเล็กสำหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็ง"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสิบของ (ค) ใน (4) ของ ข้อ 12 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70
"พลทหารและนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้แถบสีฟ้าขอบของแถบมีแถบสีเหลือง ทำด้วยไหมกำกับ"
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสิบสองของ (ง) ใน (4) ของ ข้อ 12 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70
"นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้สีฟ้าขอบของแถบและระยะระหว่างแถบ มีแถบสีเหลืองทำด้วยดิ้นทองกำกับ"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 13 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง 4.5 ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน ด้านละ 5.5 ซม. พื้นเกลี้ยงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่ กึ่งกลางหัวเข็มขัด เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวน ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายทหารแผนที่เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศกับให้มีสายกระบี่หรือซองดาบปลายปืนทำด้วยหนังสีขาว ในโอกาสที่ต้องคาดกระบี่หรือถือปืน ประกอบด้วย
สำหรับทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีแถบไหมทองกว้าง 1 ซม. อยู่กึ่งกลางและขลิบริมด้วยแถบไหมทอง กว้าง 0.5 ซม. ยาวตลอดสายเข็มขัด"
ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคเก้าของ ข้อ 14 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70
"ทหารในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พลทหารและนายทหารประทวน ใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคำว่า "กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์" ทำด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีขาว นายทหารสัญญาบัตร ใช้คันชีพหนังสีน้ำเงินดำ ด้านนอกมี ตราอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคำว่า "กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์" ทำด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ำเงินดำ ด้านนอกมีแถบไหมทอง"
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (13) ของ ข้อ 34 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 70
"(13) ทหารในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้อักษรพระนามาภิไธยย่อ สก"
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน (9) (10) และ (11) ของ ข้อ 40 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 63 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(9) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กระโปรงสีดำ และกระเป๋าถือสีดำขนาดเล็ก
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดำ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีดำแบบป้าย
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินหม่นแบบป้าย
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
"(10) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ เว้นแต่ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีน้ำเงินดำ เสื้อชั้นนอก คอแบะสีน้ำเงินดำ และกระโปรงสีน้ำเงินดำ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย (ก) หมวกทรงอ่อนสีดำ
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กระโปรงสีดำแบบป้าย
(ง) คันชีพและประคด
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้า รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีขาว
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินหม่นแบบป้าย
(ง) คันชีพและประคต
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดำ
"(11) เครื่องแบบสโมสร เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับทหารหญิงในหน่วยมหาดเล็ก รักษาพระองค์ใพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีน้ำเงินดำ"
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (7) ของ ข้อ 41 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) หมวกทรงอ่อนสีดำ ด้านซ้ายหมวกมีตราราชวัลลภ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดำติด ณ ที่ที่มีตราราชวัลลภ
สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านซ้ายหมวกมีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอด เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดำติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ด้านซ้ายหมวกมีตราพระมหามงกุฎเพชราวุธ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีน้ำเงินฟ้าติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ด้านซ้ายหมวกมีตราครุฑพ่าห์เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดำติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านซ้ายหมวกมีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอด เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดำติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก"
ข้อ 13 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ช) ของ (10) ของ ข้อ 42 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 63
"(ช) ทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
ข้อ 14 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสิบของ ข้อ 44 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60
"สำหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับประคตและคันชีพของทหารชาย ในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย"
ข้อ 15 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคเจ็ดของ ข้อ 67 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 60
"สำหรับทหารในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีลายดุนรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ในมงกุฎขัตติยนารี รองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคำว่า "กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2532
:: (ลงชื่อ) พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ สมควรกำหนดให้มีเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ สำหรับทหารในกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ในหน่วยอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 106 ตอนที่ 25 หน้า 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2532)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update