กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 32) ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 28)
ข้อ 2 ให้ยกเลิกคำว่า "กองพันทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 8 (3) (ข) ข้อ 16 ข้อ 22 (1) (2) และ ข้อ 34 (1) แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้คำว่า "กรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" แทน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกคำว่า "กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 8 (3) (ข) ข้อ 17 ข้อ 22 (2)และ ข้อ 34 (2) แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้คำว่า "กรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 3 รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกคำว่า " กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์" ซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 19 ข้อ 22 (2) และ ข้อ 34 (5) แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้คำว่า "กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 กองพันที่ 1 รักษาพระองค์" แทน
ข้อ 5 ให้ยกเลิกคำว่า "นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก" ซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 8 (2) (ง) ข้อ 8 (3) (ก) ข้อ 24 (1) ข้อ 27 (9) และ ข้อ 43 (1) แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) เสียทุกแห่ง
ข้อ 6 ให้ยกเลิกคำว่า "นักเรียนเท็ฆนิคทหารบก ติดอักษร ทน. นักเรียนนายร้อยสำรองทหารบก ติดอักษร นส." ซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 25 (2) แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26)
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 29 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 29 ทหารพลรบที่สังกัดกองพัน กรม หรือ มณฑลทหารบกซึ่งมีเลขหมายให้ใช้เลขหมายหน่วยนั้น ๆ ทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้างต่อจากเครื่องหมายตาม ข้อ 27
แต่ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกแบบเปิดอกปาดเอวหรือแบบคอแบะ ให้ติดเครื่องหมายตามข้อนี้ที่คอพับของเสื้อใต้เครื่องหมายตาม ข้อ 27
เลขหมายหน่วยต่าง ๆ นั้น ให้ใช้ดังต่อไปนี้
(1) ทหารพลรบที่สังกัดกองพันซึ่งไม่เป็นหน่วยขึ้นของกรม หรือเป็นหน่วยขึ้นของกรม แต่กรมนั้นไม่มีเลขหมายให้ใช้เลขหมายกองพันอย่างเดียว
(2) ทหารพลรบที่สังกัดกองพัน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นของกรมที่มีเลขหมาย ให้ใช้เลขหมายกรมและกองพันติดเรียงกันตามลำดับจากซ้ายไปขวา โดยมีเครื่องหมายยติภังค์ทำด้วยโลหะสีทองคั่นระหว่างเลขหมายกรมและกองพัน
(3) ทหารพลรบที่สังกัดกรมซึ่งมีเลขหมายโดยมิได้สังกัดกองพันใด ๆ ในกรมนั้น ให้ใช้เลขหมายกรมนั้น ๆ อย่างเดียว
(4) ทหารพลรบที่สังกัดมณฑลทหารบก โดยมิได้สังกัดกรมและกองพันใด ๆ ให้ใช้เลขหมายมณฑลทหารบกนั้น ๆ อยู่ภายในขอบวงกลม"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 30 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 30 ทหารพลรบที่สังกัดโรงเรียนนายร้อยทหารบกนอกจากนักเรียนนายร้อยทหารบกให้ใช้อักษร ร. ทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง ทำนองเดียวกับเครื่องหมายตาม ข้อ 29 แต่ถ้าสังกัดกองนักเรียนนายร้อยด้วย ก็ให้ใช้เลขหมายกองทำด้วยโลหะสีทองติดเรียงต่อจากอักษร ร. เพิ่มขึ้น
ส่วนนักเรียนนายร้อยทหารบก ให้ใช้เลขหมายกองทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง ต่อจากเครื่องหมายตาม ข้อ 27"
ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคท้ายของ ข้อ 31 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26)
"ทหารผู้ช่วยพลรบที่สังกัดหน่วยต่าง ๆ ในมณฑลทหารบก ให้ใช้เลขหมายมณฑลทหารบกนั้น ๆ อยู่ภายในขอบวงกลม ทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้างต่อจากเครื่องหมายในวรรคต้นของข้อนี้เพิ่มขึ้นด้วย"
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคที่ 2 ของ ข้อ 32 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 26)
"ทหารจำพวกเสนารักษ์ ที่สังกัดหน่วยต่าง ๆ ในมณฑลทหารบก ให้ใช้เลขหมายมณฑลทหารบกนั้น ๆ อยู่ภายในขอบวงกลมทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้างต่อจากเครื่องหมายในวรรคต้นของข้อนี้เพิ่มขึ้นด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) จ. วิชิตสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 52 หน้า 424 วันที่ 30 กรกฎาคม 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update