กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ (ฉบับที่ 9) ข้อที่ 1

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 กับ มาตรา 3 และ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 ของ มาตรา 8 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้แก้ไขโดย กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ (ฉบับที่ 5) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 เครื่องหมายรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ตนเป็นราชองครักษ์ ซึ่งบรรจุในวงจักรใต้ตรีภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ประมาณกึ่งกลางอินทรธนูข้างขวา
สำหรับผู้ที่มียศแต่ชั้นนายพลเรือขึ้นไป เมื่อประดับเครื่องหมายนี้แล้ว ไม่ต้องประดับเครื่องหมายยศที่อินทรธนูข้างนั้นอีก"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2489
:: (ลงชื่อ) จ. วิชิตสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 75 หน้า 581 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update