กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 5) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พ.ศ. 2482 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง พ.ศ. 2482 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงการเศรษฐกิจและกระทรวงการคลัง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พ.ศ. 2482 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 มกราคม 2485 ข้อ 3 นั้นมิให้ใช้บังคับแก่กรณี ส่งสินค้าเพชรพลอยออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ 2 การขออนุญาตส่งสินค้าเพชรพลอยออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้
ข้อ 3 แบบคำขออนุญาต และใบอนุญาตส่งสินค้าเพชรพลอยออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ใช้ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
:: (ลงชื่อ) วิลาส โอสถานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 77 หน้า 644 วันที่ 3 ธันวาคม 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update