กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดซื้อและส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศเพื่อการโพยก๊วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตประจำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อ 2 ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตประจำซื้อและส่งออกซึ่งเงินคราต่างประเทศ เพื่อการโพยก๊วนตาม ข้อ 1 ปฎิบัติการให้ถูกต้องตามประกาศ หรือคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมาย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496
:: (ลงชื่อ) ภ. บริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. เล่ม 70 ตอนที่ 11 ฉบับพิเศษ หน้า 10 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2496)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update