กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดที่ทำ หรือขายต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(1) น้ำ ต้องเป็นน้ำสะอาดและไม่มีวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ
(2) ไม่มีตะกอน เว้นแต่ตะกอนอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากวัตถุผสม
(3) ไม่มีกรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดซัลฟุริก หรือกรดแร่อิสระอย่างอื่น
(4) ไม่มีซัคคารีน หรือวัตถุเฆมีอย่างอื่นซึ่งทำให้มีรสหวานแทนน้ำตาล
(5) ถ้ามีวัตถุกันเสีย วัตถุกันเสียนั้นต้องเป็นโซเดียวเบนโซเอด ไม่เกินร้อยละ 0.1 หรือกรดเบนโซอิก คิดเป็นโซเดียมเบนโซเอด ไม่เกินร้อยละ 0.1
(6) ถ้าเป็นน้ำอัดลม ต้องอัดลมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2496
:: (ลงชื่อ) บริรักษ์ เวชชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขณะนี้กำลังแพร่หลายมาก และมีมากรายที่ผลิตขึ้น โดยขาดคุณภาพและสุขลักษณะดัง ที่กรมวิทยาศาสตร์ได้ทำการตรวจพบว่ามีการใช้ซัคคารีน ผสมให้หวานแทนน้ำตาล และใช้ยากันบูดประเภทที่มีอัตรายต่อสุขภาพ เช่น กรดซาลิซีลิค หากขืนปล่อยไว้ เช่นนี้ โดยไม่มีการควบคุมเกรงจะเป็นอันตรายแก้ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากกรมวิทยาศาสตร์ว่าขณะนี้เจ้าของผู้ผลิตหลายรายได้ส่งตัวอย่างไปให้ กรมวิทยาศาสตร์ตรวจรับรองคุณภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรับรองได้ เพราะยังไม่มีมาตรฐานเป็นเครื่องพิจารณา จึงต้องออกกฎกระทรวงควบคุมเครื่องดื่มประเภทนี้ เพื่อจะได้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ถูกต้องต่อไป
(ร.จ. เล่ม 70 ตอนที่ 27 หน้า 545 วันที่ 28 เมษายน 2496)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update