กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ข้อ 2 ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบพันจ่า และพันจ่าอากาศ คาดกระบี่ด้วยเสมอ คือ
ก. คุมหรือประจำแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือแห่ตามเสด็จ
ข. คุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสนาม ซึ่งกระทำเป็นพิเศษและมิได้ต่อเนื่องกับการฝึกอย่างอื่น
ค. แต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศ
ง. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกำหนดการหรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ หรือในการรับส่งเสด็จ
จ. ไปในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร
ฉ. รายงานตนเอง
ช. เป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี
ซ. เยี่ยมคำนับเป็นทางการ
ฌ. ไปในงานฌาปนกิจศพทหาร หรือฝังศพทหารตามประเพณี ลัทธิหรือศาสนาที่ไม่เผาศพ
นอกจากนี้ ถ้าเป็นกิจการภายในหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะสั่งให้คาดกระบี่เป็นการเฉพาะการ
ข้อ 3 ถุงมือสำหรับใช้ในเวลาแต่งประกอบเครื่องแบบทหารนั้น ให้ใช้ถุงมือสีขาว สีนวล หรือสีน้ำตาล
ข้อ 4 ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวลด้วยเสมอ คือ
ก. ในโอกาสที่กำหนดให้คาดกระบี่
ข. ในโอกาสอื่นนอกจากใน ข้อ 4 ให้ทหารและนักเรียนทหารใช้ถุงมือสีน้ำตาลได้
ข้อ 6 ผ้าพันแขนทุกข์สีดำสำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบทหารนั้น ให้มีขนาดกว้างระหว่าง 7 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร และให้พันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอกพองาม
ข้อ 7 ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ นักเรียนนายทหาร และจ่านายสิบ พันจ่าพันจ่าอากาศ ใช้ผ้าพันแขนทุกข์ประกอบเครื่องแบบทหารได้ด้วย
กรณีต่อไปนี้ ให้งดใช้ผ้าพันแขนทุกข์ คือ
ก. เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร
ข. เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถว เว้นแต่จะมีหมายกำหนดการหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมให้ไว้ทุกข์
ข้อ 8 นายทหารที่มีสิทธิใช้ผ้าพันแขนทุกข์ได้ตาม ข้อ 7 ในขณะที่ไปอยู่ในต่างประเทศ หากจำต้องไว้ทุกข์ ก็ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 7 เว้นแต่ระเบียบการไว้ทุกข์ในต่างประเทศนั้นมีแตกต่างจากที่กล่าวแล้ว จึงให้ปฏิบัติตามควรแก่ขนบธรรมเนียมสำหรับประเทศนั้น ๆ ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2500
:: (ลงชื่อ) พลโท ถ. กิตติขจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่กำหนดให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาล และจ่านายสิบ พันจ่า พันจ่าอากาศ คาดกระบี่ไปในงานศพหรืออัฐิของทหารนั้น ในบางโอกาสไม่สะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ จึงเป็นการสมควรที่จะกำหนดโอกาสในการคาดกระบี่เสียใหม่ เพื่อให้เป็นการเหมาะสมและสะดวกแก่การปฏิบัติยิ่งขึ้น
(ร.จ. เล่ม 75 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 4 หน้า 1 วันที่ 10 มกราคม 2501)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update