กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ป่าดงบังอี่ ในท้องที่ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นป่าสงวน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2501
:: (ลงชื่อ) ว. ธรรมบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ชนิดดี มีค่าเป็นปริมาณมาก เช่น ไม้พยุง ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้ประดู่ มีเนื้อที่ ประมาณ 60.75 ตารางกิโลเมตร เหมาะสมที่จะสงวนไว้เพื่อให้มีไม้ไว้ใช้ตลอดไป อันจะเป็นประโยชน์ มากยิ่งกว่าที่จะแผ้วถางลงเป็นที่เพาะปลูก หรือเพื่อกิจการอย่างอื่น จึงสมควรจัดการสงวนป่าแห่งนี้ไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน
(ร.จ. เล่ม 75 ตอนที่ 79 หน้า 562 วันที่ 14 ตุลาคม 2501)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update