กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิกถอนป่าสวนคลองช่องคลองโคนในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองช่องคลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2495 ทั้งหมดภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2501
:: (ลงชื่อ) ว. ธรรมบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้ได้มีราษฎรเข้าไปทำมาหากินเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาช้านานแล้ว จึงสมควรเพิกถอนเพื่อประโยชน์ของประชาชน
(ร.จ. เล่ม 75 ตอนที่ 79 หน้า 565 วันที่ 14 ตุลาคม 2501)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update