กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 ให้ผู้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ตาม ข้อ 1 คือ
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) ปลัดจังหวัด
(4) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
(5) ผู้ตรวจการพาณิชย์
(6) พาณิชย์จังหวัด
(7) นายอำเภอ
(8) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(9) ปลัดอำเภอ
(10) ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
(11) ข้าราชการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ทั้งนี้ ภายในท้องที่หรือเขตอำนาจของตน" ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2525


:: พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
:: (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก ปุณมี ปุณศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525 ได้กำหนดเขตควบคุมโภคภัณฑ์น้ำยาเคมีอีเธอร์ (Ether) และน้ำยาเคมีคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ในท้องที่บางแห่งเพิ่มขึ้น สมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องที่ดังกล่าวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ตาม ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 91 หน้า 36 วันที่ 2 กรกฏาคม 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update