กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 25 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 25 เครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรตำบล และแพทย์ประจำตำบล ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสมาชิกสภาตำบล กรรมการตำบล และ พนักงานตำบล เว้นแต่ไม่มีเครื่องหมายแสดงประเภท สำหรับหน้าหมวก อินทรธนู เข็มขัด เครื่องหมายแสดงสังกัดป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้มีดังต่อไปนี้
(1) หน้าหมวก ให้ใช้ตราราชสีห์ในบัวกระหนก ทำด้วยโลหะสีทองสูง 6.5 เซนติเมตร ตอนบนของตรามีอักษร "บำบัดทุกข์" ตอนล่างมีอักษร "บำรุงสุข"
(2) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้
กำนัน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ
ผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดทางด้านอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 5 มิลลิเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ
สารวัตรตำบล มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ
แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทองติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีดำ การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู แถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร แถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร และให้เหลือปลอกพื้นสีดำขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร อยู่ตอนบนของแถบสุดท้าย สำหรับติดรูปราชสีห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะโปร่งสีทองมีขอบสูง 2 เซนติเมตร โดยติดห่างจากแถบสุดท้าย 5 มิลลิเมตร
แพทย์ประจำตำบล มีแถบตามจำนวน ขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน แต่ให้ติดทับอยู่บนปลอกพื้นสีเขียวใบไม้
(3) เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากี กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง 3. 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีรูปราชสีห์ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรูปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง 1 เซนติเมตร
(4) เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ เป็นรูปตราราชสีห์สูง 2 เซนติเมตร ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง
(5) ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
ในโอกาสไปงานพิธี ให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่สอง
ผู้ใดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนข้างซ้ายด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเครื่องหมายบนอินทรธนู เครื่องหมายแสดงสังกัด เครื่องหมายแสดงประเภท และส่วนประกอบของเครื่องแบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรตำบล และแพทย์ประจำตำบล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 110 หน้า 112 วันที่ 10 สิงหาคม 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update