กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 92 (4) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผู้บริการตาม มาตรา 92 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่
(1) พนักงานต้อนรับประจำรถขนส่งผู้โดยสาร
(2) บริการประจำรถขนส่งผู้โดยสาร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) วีระ มุสิกพงศ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 9 2 (4) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติให้มีผู้บริการประจำรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 128 หน้า 2 วันที่ 10 กันยายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update