กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 93 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือสำคัญประจำตัวอย่างอื่น
(ข) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 6 รูป
(ง) ใบรับรองแพทย์
(จ) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตร จากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมขนส่งทางบกรับรอง สำหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ถ้ามี
(ฉ) ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองของกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ตาม กฎกระทรวง ออกตามความใน มาตรา 96 (2) ในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ถ้ามี
(ช) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง หน้าที่ผู้ขับรถออกตามความใน พระราชบัญญัติ การขนส่ง พ.ศ. 2497 หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ออกตามความใน พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2493 ถ้ามี
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการ
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
(ข) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 6 รูป
(ง) ใบรับรองแพทย์
(จ) ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองของกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ ตาม กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ถ้ามี
(ฉ) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง หรือมีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร หรือหน้าที่นายตรวจ ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2497 ถ้ามี
ข้อ 2 การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้
(1) สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก
(2) สำหรับผู้ขอที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ 3 ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถ ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
(ก) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลชนิดที่หนึ่ง ให้ใช้แบบ บ. 1
(ข) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลชนิดที่สอง ให้ใช้แบบ บ. 2
(ค) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลชนิดที่สาม ให้ใช้แบบ บ. 3
(ง) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล ชนิดที่หนึ่ง ให้ใช้แบบ ท. 1
(จ) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล ชนิดที่สอง ให้ใช้แบบ ท. 2
(ฉ) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล ชนิดที่สาม ให้ใช้แบบ ท. 3
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ให้ใช้แบบ กส.
(3) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ให้ใช้แบบ นต.
(4) ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ให้ใช้แบบ บก.
ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายหรือชำรุด ในสาระสำคัญให้ยื่นคำขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจ หรือใบอนุญาตที่ชำรุดนั้นและรูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 6 รูป
การอนุญาตคำขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) วีระ มุสิกพงศ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 93 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า การขออนุญาตและการอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 128 หน้า 4 วันที่ 10 กันยายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update