กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 96 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีความรู้และความสามารถ ดังนี้
(1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และได้ผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถในการขับรถจากกรมการขนส่งทางบก
(2) ได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านประสาทมือ ปฏิกิริยา สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่งทางบก
ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการสำหรับรถตาม ข้อ 1 ต้องผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนผ่านการทดสอบความรู้ภาควิชาการจากกรมการขนส่งทางบก
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการนั้น ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคการปฏิบัติหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) วีระ มุสิกพงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 96 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตาม มาตรา 93 แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีความรู้และความสามารถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 128 หน้า 10 วันที่ 10 กันยายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update