กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 102 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่ง ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องแต่งกายตามแบบ ดังนี้
(1) เสื้อที่จะสวม ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เสื้อเชิ้ตคอพับ แขนยาวหรือแขนสั้น การสวมเสื้อให้สอดชายล่าง ของเสื้ออยู่ภายในกางเกง
(ข) เสื้อคอแบะปล่อยเอว แบบคอตื้น แขนสั้น
(2) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกทรงหม้อตาล กระบังหน้าสีดำ และมีดุมติด สายรัดคางข้างละ 1 ดุม
(3) กางเกงขายาว
(4) เข็มขัดหนังหรือผ้า ขนาดกว้าง 3 ถึง 4 เซนติเมตร
(5) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
ข้อ 2 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายตรวจต้องแต่งกายตามแบบ ดังนี้
(1) นายตรวจชาย
(ก) เสื้อซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (1)
(ข) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกทรงหม้อตาล กระบังหน้าสีดำ และมีดุมติดสายรัดคางข้างละ 1 ดุม
(ค) กางเกงขายาว
(ง) เข็มขัดหนังหรือผ้า ขนาดกว้าง 3 ถึง 4 เซนติเมตร
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
(2) นายตรวจหญิง
(ก) เสื้อซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (1)
(ข) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกแก๊ปทรงอ่อน กระบังหน้าสีดำ และมีดุมติดสายรัดคางข้างละ 1 ดุม
(ค) กางเกงขายาว หรือกระโปรงแบบสุภาพ
(ง) เข็มขัดหนังหรือผ้า ขนาดกว้าง 3 ถึง 4 เซนติเมตร
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
ข้อ 3 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารต้องแต่งกายตามแบบ ดังนี้
(1) ผู้เก็บค่าโดยสาร
(ก) เสื้อซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (1)
(ข) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกเบเร่
(ค) กางเกงขายาว
(ง) เข็มขัดหนังหรือผ้า ขนาดกว้าง 3 ถึง 4 เซนติเมตร
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
(2) ผู้เก็บค่าโดยสารหญิง
(ก) เสื้อซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (1)
(ข) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกเบเร่
(ค) กางเกงขายาว หรือกระโปรงแบบสุภาพ
(ง) เข็มขัดหนังหรือผ้าขนาดกว้าง 3 ถึง 4 เซนติเมตร
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
ข้อ 4 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บริการต้องแต่งกายตามแบบ ดังนี้
(1) ผู้บริการชาย
(ก) เสื้อซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (1)
(ข) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกทรงหม้อตาล กระบังหน้าสีดำ และมีดุมติดสายรัดคางข้างละ 1 ดุม
(ค) กางเกงขายาว
(ง) เข็มขัดหนังหรือผ้า ขนาดกว้าง 3 ถึง 4 เซนติเมตร
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
(2) ผู้บริการหญิง
(ก) เสื้อซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 (1)
(ข) หมวกถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกแก๊ปทรงอ่อน กระบังหน้าสีดำ และมีดุมติดสายรัดคางข้างละ 1 ดุม
(ค) กางเกงขายาว หรือกระโปรงแบบสุภาพ
(ง) รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มส้น
ข้อ 5 สีของเครื่องแต่งกาย และเครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ตามกฎกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
ข้อ 6 ที่อกเสื้อข้างขวาของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ติดแผ่นป้ายชื่อและหรือเลขหมายประจำตัวที่สามารถอ่านได้ชัดเจน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) วีระ มุสิกพงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 102 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 128 หน้า 14 วันที่ 10 กันยายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update