กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 114 วรรคสอง มาตรา 115 วรรคสี่ และ มาตรา 119 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นศูนย์รวมกระจาย และสับเปลี่ยนรถสำหรับการขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งและประกอบด้วย
(1) อาคารสถานีซึ่งจัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการผู้โดยสาร ที่จำหน่ายตั๋ว โทรศัพท์สาธารณะ ส้วม ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ที่พักผู้โดยสาร ที่พักผู้ประจำรถ และที่รับฝากสิ่งของ
(2) ลานจอดรถยนต์โดยสาร รถแท็กซี่และรถส่วนบุคคล
(3) ที่สำหรับเป็นอู่และบริการซ่อมรถ
แบบ ขนาด และจำนวนตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
ข้อ 2 สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นศูนย์รวมกระจาย และสับเปลี่ยนรถสำหรับการขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ รวมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง และประกอบด้วย
(1) อาคารสถานีซึ่งจัดให้มีพื้นที่สำหรับที่ทำการ ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่กรม การขนส่งทางบก ที่พักสินค้า ที่จำแนกสินค้า โทรศัพท์สาธารณะ ส้วม ที่พักผู้ประจำรถ และ ที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
(2) คลังสินค้า ที่ชั่งน้ำหนัก อาคารบรรจุหีบห่อ ลานคอนเทนเนอร์ ลานจอด พักรถ และลานจอดรถแท็กซี่และรถส่วนบุคคล
(3) ที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และที่บริการซ่อมรถ
(4) เครื่องมือเครื่องใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ได้แก่ รถปั้นจั่น รถยก รถเข็น รถลาก เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือบรรจุหีบห่อหรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่น
แบบ ขนาด และจำนวนตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วย หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
(ข) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง สถานีขนส่ง
(ง) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(จ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งและทางเข้าและทางออกสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทำการก่อสร้างสถานีขนส่ง
(จ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(ฉ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งและทางเข้าและทางออกสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทำการก่อสร้างสถานีขนส่ง
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(ช) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งและทางเข้าและทางออกสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(4) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน เป็นบริษัท จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ทุกคน
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการบริษัททุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
(ฉ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทำการก่อสร้างสถานีขนส่ง
(ซ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
(ช) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งและทางเข้าและทางออกสถานีขนส่ง จำนวน 4 ชุด
ให้ผู้ยื่นคำขอตามนี้วางเงินสด หรือเช็คหรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร ตามจำนวนเงินที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามคำขอรับใบอนุญาต
ข้อ 4 การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก และสำหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร จะยื่นคำขอต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ 5 ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 6 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกแล้วต้องมาทำสัญญากับกรมการขนส่งทางบก ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบกริบหลักประกันตาม ข้อ 3 เสียทั้งสิ้น
ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสัตว์ และหรือสิ่งของผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
(ข) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ หรือใบแทน
(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วน จำกัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(จ) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ หรือใบแทน
(4) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน เป็นบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ทุกคน
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการบริษัททุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
(ฉ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
(ช) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ หรือใบแทน
ข้อ 8 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบของ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจ หรือใบอนุญาตที่ชำรุดนั้น
การอนุญาตคำขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525
:: วีระ มุสิกพงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 114 วรรคสอง มาตรา 115 วรรคสี่ และ มาตรา 119 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานีขนส่ง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง และการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 128 หน้า 19 วันที่ 10 กันยายน 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update