กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 22 ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหารเรือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 25 และ ข้อ 26 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 25 เครื่องแบบพลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่ามี 9 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอเปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(2) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) เข็มขัดสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบปกติลำลองขอเปิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอเปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(4) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) เข็มขัดสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(5) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(6) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอเปิด เว้นแต่ให้ใช้ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนประกอบด้วย
(7) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
(8) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(9) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี ประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
" ข้อ 26 เครื่องแบบนายทหารประทวนชั้นพันจ่า มี 10 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี ประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(2) เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอเปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(3) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) เข็มขัดสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(4) เครื่องแบบลำลองคอเปิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) เข็มขัดสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(5) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีน้ำเงิน
(ง) เข็มขัดสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(6) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีน้ำเงิน
(ข) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงิน
(ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงิน
(ง) รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ
(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
(9) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(10) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 27 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 19 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 27 เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร มี 12 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
 
  (2) เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอเปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(3) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอห้อยชายทั้งสองข้างเสนอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) เข็มขัดหนังสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(4) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอเปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(5) เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อคอพับสีขาว และให้ผูกผ้าผูกคอสีดำห้อยชายทั้งสองข้างเสมอดุมเม็ดที่สอง
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) เข็มขัดหนังสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(6) เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
(7) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กระโปรงยาวสีดำ
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) ถุงเท้ายาวสีดำ
(ฉ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือก
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ
(ค) กระโปรงยาวสีดำ
(ง) คันชีพและเข็มขัด
(จ) ถุงเท้ายาวสีดำ
(ฉ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือก
(8) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สำหรับนายทหารหญิงพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์กรมนาวิกโยธิน มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
(9) เครื่องแบบสโมสรปกติ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าสโมสรหนังสีขาว
(10) เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะปากเอวสีขาว และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 3 ดุม และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่ายประกอบด้วย
(ค) กระโปรงยาวสีดำ
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าสโมสรหนัง สีดำ
(11) เครื่องแบบกันหนาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี ประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว
(12) เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ ประกอบด้วย
(ก) หมวกพับปีก
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาวและผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี ประกอบด้วย
(ค) กระโปรงสีน้ำเงินดำ
(ง) ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 28 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 19 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 28 หมวก มี 3 แบบ คือ
(1) หมวกพับปีก ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน ปลอกหมวกทำด้วยผ้าสีขาว และมีตราหน้าหมวกต่างกัน คือ
(ก) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า ทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี สูง 4 เซนติเมตร
(ข) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอ ภายใต้พระมหามงกุฎ และมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ข้างละ4 ใบ กว้าง 5.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร
(ค) นายทหารสัญญาบัตร ลักษณะเช่นเดียวกับ (ข) เว้นแต่พระมหามงกุฎและใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง สมอปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วยวัตถุเทียบดิ้นเงินบนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ
นายทหารหญิงยศตั้งแต่นาวาโทขึ้นไป ให้มีผ้าพันหมวกด้านหน้าปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปใบชัยพฤกษ์ 1 แถว
(2) หมวกหนีบสีน้ำเงินดำ ทำด้วยผ้าหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำตอนหน้าและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบ ยอดสันหมวกมีกลีบ ด้านขวามีรอยพับ ด้านซ้ายมีตราหน้าหมวกต่างกัน คือ
(ก) พลทหารและนายทหารประทวนชั้นจ่า ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี สูง 2.5 เซนติเมตร
(ข) พลทหารประทวนชั้นพันจ่า ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอ ภายใต้พระมหามงกุฎ และมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ข้างละ 4 ใบกว้าง 2.8 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร
(ค) นายทหารสัญญาบัตร ลักษณะเช่นเดียวกับ (ข) เว้นแต่สมอทำด้วยโลหะสีเงิน และอยู่บนพื้นสีดำ
(3) หมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ ด้านหน้าข้างซ้ายมีตราหน้าหมวกเป็นรูปตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มีรูปจักรีเหนือ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทอง และมีขนนกสีดำติดตรงที่มีตราหน้าหมวก"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 29 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 19 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 29 เสื้อ มี 9 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีขาว ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม แขนยาวรัดข้อมือ ที่ขอบพันรอบข้อมือ มีดุมสีขาวข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกประมาณ 6 เซนติเมตรพับปลายแขน 3 เซนติเมตร ที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 3 ดุม
(2) เสื้อคอเปิดสีขาว ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม มีตะเข็บหลัง 3 ตะเข็บที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 3 ดุม แขนนั้นเหนือข้อศอกประมาณ 6 เซนติเมตรพับปลายแขน 3 เซนติเมตร มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กขัดปกกระเป๋า กระเป๋าละ 1 ดุม มุมกระเป๋าและ ปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม
(3) เสื้อคอเปิดสีน้ำเงิน ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม มีตะเข็บหลัง 3 ตะเข็บที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 3 ดุม แขนยาวไม่รัดข้อมือ มีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋าเป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กขัดปกประเป๋า กระเป๋าละ 1 ดุม มุมกระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม
(4) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว คอแบะแบบปลายแหลม มีตะเข็บหลัง 3 ตะเข็บที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 3 ดุม อกเสื้อทั้งสองข้างมีปกกระเป๋าชายแหลม 3 ชาย
(5) เสื้อชั้นนอกคอแบะปาดเอวสีขาว คอแบะปลายแหลม ที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 2 แถว แถวละ 3 ดุม มีสายสร้อยโลหะสีทองร้อยดุมคู่กลาง
(6) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำ ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(7) เสื้อสวมกันหนาว ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ ขายเสื้อเบื้องล่างยาวครึ่งน่องที่แนวอกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ 2 แถว แถวละ 3 ดุม
เสื้อแบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบทุกชนิดเพื่อกันหนาว
(8) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำ เช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำของนายทหารสัญญาบัตรชาย
(9) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง เช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดงของนายทหารสัญญาบัตรชาย"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 30 กระโปรงและกางเกง มี 4 แบบ คือ
(1) กระโปรงสีขาว ยาวปิดเข่าพอสมควร ทางด้านหน้าขวาและซ้าย มีกระเป๋าไม่มีปกข้างละ 1 กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย ชายกระโปรงไม่บาน
(2) กระโปรงสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว ถ้าใช้กับเครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ ให้ทำด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ำเงินดำ
(3) กระโปรงยาวสีดำ ทำด้วยผ้าหรือเสิร์จสีดำ ชายกระโปรงยาวคลุมเท้าและให้ใช้ผ้าคาดเอวสีดำประกอบด้วย
(4) กางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ แบบสากลไม่พับปลายขา ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะไม่มีปก 2 ข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า มีดุมปิดปากกระเป๋าปลายขา กว้างไม่น้อยกว่า16 เซนติเมตร และไม่เกิน 24 เซนติเมตร
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ 31 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 21 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 31 เข็มขัดสีดำ ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังหรือด้ายถักสีดำ กว้าง 3.2 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูด ถ้าทำด้วยหนังปลายสายมนแหลม ถ้าทำด้วยด้ายถักปลายสายตัดตรงหุ้มด้วยวัตถุสีดำ กว้าง 1 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนกว้าง 3.6 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของ ข้อ 34 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) กระเป๋าสีขาว ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 23 เซนติเมตร มีสายสะพายรูปตามแบบราชนาวี สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นพันจ่าใช้ประกอบกับเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด เครื่องแบบกันหนาว เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ หรือเครื่องแบบกันหนาวส่วนนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบกันหนาวเท่านั้น
"(2) กระเป๋าสีดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าสีขาว สำหรับใช้ประกอบกับเครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ หรือเครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับใช้ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ส่วนนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบปกติขาวคอเปิด เครื่องแบบปกติขาวคอพับ เครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบเต็มยศด้วย"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 36 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 17 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) นายทหารประทวนชั้นจ่า เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว สำหรับเสื้อคอเปิดสีน้ำเงินดำและเสื้อชั้นนอกคอแบะสีน้ำเงินดำทำด้วยแถบไหมสีเหลือง สำหรับเสื้อแบบอื่นทำด้วยแถบสักหลาดสีน้ำเงินดำ กว้าง 0.7 เซนติเมตร หักมุม 120 องศา ปลายบั้งทั้ง 2 ข้าง ห่างกัน 6 เซนติเมตร เหนือบั้งมีรูปสมอภายใต้มหามงกุฎมีรัศมี ปักด้วยไหมสีเดียวกับบั้งตรงบนแผ่นผ้าสีเดียวกับเสื้อ แผ่นผ้านี้เย็บติดตรงกลางแขนเสื้อด้านนอกเหนือข้อศอกข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอก มุมบั้งอยู่ด้านล่าง มีจำนวนบั้งตามชั้นยศ คือ
จ่าตรี 1 บั้ง
จ่าโท 2 บั้ง
จ่าเอก 3 บั้ง
ในกรณีที่มีบั้งมากกว่า 1 บั้ง ให้ติดซ้อนกันขึ้นไปตามส่วนยาวของแขนเสื้อท่อนบนเว้นระยะระหว่างบั้ง 0.4 เซนติเมตร"
ข้อ 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4) ของ ข้อ 36 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 17
"(4) เครื่องหมายยศสำหรับ ประดับชายคอเสื้อของเครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำ หรือเครื่องแบบที่ใช้ในโอกาสทำการฝึกหรือปฏิบัติราชการสนาม สำหรับนายทหารประทวนชั้นพันจ่า และนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรือและนายนาวา ให้มีขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบยศสำหรับประดับชายคอเสื้อพับของทหารชาย"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเครื่องแบบปกติขาวคอพับและเครื่องแบบปกติลำลองคอเปิดน้ำเงินดำสำหรับทหารหญิงเพิ่มขึ้น พร้อมกับปรับปรุงส่วนประกอบบางชนิดของเครื่องแบบทหารหญิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ เครื่องแบบทหารชาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 18 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update