กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) ให้เรียกเก็บเงินแทนแร่เพื่อส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชน เมื่อออกใบอนุญาตขนแร่เพียงเท่าจำนวนเงินที่ต้องเข้ามูลภัณฑ์กันชน เว้นแต่ผู้ทำเหมืองแร่หรือผู้ซื้อแร่ซึ่งมิได้ซื้อแร่จาก ผู้ทำเหมืองขออนุญาตขอผัดการส่งเงินเข้ามูลภัณฑ์กันชนไว้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหะกรรมแล้วเสร็จ โดยวางเงินประกันตามจำนวนที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่กำหนดหรือจัดให้ธนาคาร ซึ่งอธิบดีเห็นชอบเป็นผู้ค้ำประกันจำนวนเงินดังกล่าว"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 กำหนดให้ผู้ทำเหมือง หรือผู้ซื้อแร่ซึ่งมิได้ซื้อจากผู้ทำเหมืองขออนุญาตผัดการส่งเงินเข้ามูลภัณฑ์กันชนได้ โดยวางเงินประกันไว้จนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบโลหกรรมแล้วเสร็จ แต่การกำหนดให้ต้องวางเงินประกัน แต่เพียงอย่างเดียวเป็นภาระแก่ผู้ทำเหมืองหรือผู้ซื้อแร่ซึ่งมิได้ซื้อจากผู้ทำเหมือง เพื่อบรรเทาภาระดังกล่าว สมควรกำหนดให้ธนาคารซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเห็นชอบเป็นผู้ค้ำประกันจำนวนเงินดังกล่าวได้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 44 ฉบับพิเศษ หน้า 6 วันที่ 24 มีนาคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update