กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. พ.ศ. 2474 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 2 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
(1) ผู้บังคับการกองทะเบียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมตำรวจ สำหรับในกรุงเทพมหานคร
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับเขตจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากก ฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 2) ฯ ได้กำหนดให้หัวหน้ากองทะเบียน และข้าหลวงประจำจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งหัวหน้า กองทะเบียนเป็นผู้บังคับการกองทะเบียน และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมควรแก้ไขขื่อตำแหน่งดังกล่าวให้ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 122 ฉบับพิเศษ หน้า 13 วันที่ 22 กรกฎาคม 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update