กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 1 ให้เรียกเก็บเงินแทนแร่เพื่อส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศเป็นเงินบาทตามอัตราสินแร่ดีบุก น้ำหนักหนึ่งหาบหลวงต่อสองร้อยสี่สิบบาท
น้ำหนักเกินครึ่งหาบหลวงให้ถือเป็นหนึ่งหาบหลวง ถ้าต่ำกว่าครึ่งหาบหลวงให้ถือ เป็นครึ่งหาบหลวง"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2526
:: (ลงชื่อ) อบ วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม เป็นภาคความตกลงดีบุกระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 ซึ่งตามความตกลงดังกล่าวประเทศไทย มีภาระที่จะต้องส่งเงินจำนวน 15,145,976.7 ปอนด์สเตอร์ลิง เข้ามูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากที่ต้องส่งอยู่เดิม แต่อัตราเงินแทนแร่ที่เรียกเก็บในปัจจุบันจากผู้ทำเหมือง หรือผู้ซื้อแร่ซึ่งมิได้ซื้อจากผู้ทำเหมือง เพื่อส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชนระหว่างประเทศได้กำหนดไว้ต่ำ ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินแทนแร่เพื่อส่งเข้ามูลภัณฑ์กันชนดังกล่าวได้เพียงพอ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินเงินแทนแร่ดังกล่าวให้สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 145 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 7 กันยายน 2526)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update